Селско стопанство – Партньорство между Европа и селските стопани

Селско стопанство

Партньорство между Европа и селските стопани

В ЕС има 500 милиона потребители и всички те се нуждаят от надеждно снабдяване със здравословна и питателна храна на разумна цена. Икономическата среда ще остане несигурна и непредвидима. Освен това сме изправени пред редица предизвикателства, като глобалната конкуренция, икономическите и финансовите кризи, изменението на климата и повишаващите се цени на горивата и торовете. Тази публикация е част от поредица, в която се обяснява какво прави ЕС в различни области на политиката, защо участва в тях и какви резултати постига.

Изтеглете цялата брошура от ТУК: NA0414861BGC_002

 

Коментарите са изключени

„Европа 2020“

„Европа 2020“


Стратегията на Европа за растеж : растеж за устойчиво и богато на възможности за работа бъдеще
Като повечето останали региони в света Европа преминава през период на трансформации. Световната икономическа криза заличи постигнатия в продължение на много години икономически и социален напредък и разкри структурни слабости в европейската икономика. Междувременно различни дългосрочни предизвикателства като глобализацията, изчерпването на природните ресурси и застаряващото население стават все по-сериозни. Ако искаме да се приспособим към тази променяща се реалност, повече не можем да разчитаме на установените досега методи на действие. На разкритата от кризата структурна слабост на европейската икономика може да се отговори само с извършване на структурни реформи: реформи, основани на национални усилия, но и на европейски активи като единния пазар, общата търговска политика и други политики на равнището на ЕС. Ако искаме да запазим модела на европейската социална пазарна икономика в сегашния труден икономически климат, Европа трябва да бъде по-конкурентоспособна. За да се справят с предизвикателствата, през 2010 г. Европейският съюз и държавите членки поставиха началото на стратегия за устойчив растеж през идното десетилетие: стратегията „Европа 2020“. Посредством мерки за насърчаване на растежа, които подготвят икономиката на Европа за бъдещето, стратегията е насочена както към краткосрочните предизвикателства, свързани с кризата, така и към необходимостта от структурни реформи. Тази публикация е част от поредица, в която се обяснява какво прави ЕС в различни области на политиката, защо участва в тях и какви резултати постига.

Можете да изтеглите цялата брошура от ТУК: NA0414862BGC_002

Коментарите са изключени

Въведение в политиката на сближаване на ЕС за периода 2014-2020 г

Въведение в политиката на сближаване на ЕС за периода 2014-2020 г.

Политиката на сближаване е основната инвестиционна политика на ЕС Тя е насочена към всички региони и градове в Европейския съюз с цел да се подкрепи създаването на работни места, конкурентоспособността на предприятията, икономическият растеж, устойчивото развитие и да се подобри качеството на живот на гражданите.

Свалете цялата брошура от ТУК

Коментарите са изключени

Наръчник за Подкрепа за интернационализацията на МСП

Наръчник за Подкрепа за интернационализацията на МСП

Малките и средни предприятия (МСП) са гръбнакът на европейската икономика. В ЕС те съставляват 99 % от всички предприятия,осигуряват 67 % от всички работни места в частния сектор и почти 85 % от всички ново разкрити работни места и около 59 % от добавената стойност на икономиката. Чрез установяването на международни връзки се откриват нови пазари за МСП и може значително да се повишат конкурентоспособността и растежът на МСП. В настоящия наръчник понятието „интернационализация“ се отнася за всички дейности, с които МСП установяват значими бизнес отношения с чуждестранен партньор: износ, внос, преки чуждестранни инвестиции (ПЧИ–преместване на производства или възлагане на дейности на външни изпълнители), подизпълнителски дейности от международен мащаб и международно техническо сътрудничество. Интернационализацията може да се извършва на трансгранично равнище, на транснационално равнище в ЕС или на международно равнище извън ЕС.

Използвани съкращения и абревиатури
APEC - Организация за азиатско-тихоокеанско икономическо сътрудничество
АСЕАН - Асоциация на народите от Югоизточна Азия
BRIC - Бразилия, Русия, Индия и Китай
BSR-CBP – Програма за изграждане на капацитет в региона на Балтийско море
CNBC - Сътрудничество в клъстери и мрежи за успех на предприятията в Централна Европа
CPR - Регламент за общоприложимите разпоредби
EБО - Европейски бизнес организации
ЕК - Европейска комисия
ЕФРР – Европейски фонд за регионално развитие
ЕСИФ - Европейски структурни и инвестиционни фондове
ЕС – Европейски съюз
ПЧИ - Преки чуждестранни инвестиции
ЕПРВ - Еквивалент на пълно работно време
ИС – Интелектуална собственост
ПИС - Права върху интелектуална собственост
ИТ – Информационни технологии
JOSEFIN - Съвместна програма за финансиране на иновации на МСП
ОИСР - Организация за икономическо сътрудничество и развитие
SBA - Small Business Act (Акт за малкия бизнес)
МСП - Малки и средни предприятия

Свалете цялата брошура от ТУК

Източник: ЕК

Коментарите са изключени

Втора конференция на заинтересованите страни в Черно море

Втора конференция на заинтересованите страни в Черно море.
Интелигентен син растеж — нови възможности за синята икономика в Черно море.
Подпомагане на развитието на морския сектор.

От името на Европейската комисия и Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията на Република България имаме удоволствието да Ви поканим на Втората конференция на заинтересованите страни във връзка с Черно море, която ще се проведе на 24 март 2015 г. (вторник) в София. Тази година конференцията ще предложи форум на специалистите и предприемачи, които работят във и с Черно море, и обсъди идеи относно това, как те могат да разгърнат своя потенциал до най-висока степен. С Ваша помощ ще потърсим идеи за иновативни партньорства и обсъдим политика и подходи, които биха създали устойчиви икономически и социални предимства за морския бизнес и крайбрежните райони като цяло. Както обикновено, събитието ще даде гласност на конкретната работа, свършена през отминалата година и потвърди трайната обвързаност на Европейския съюз с Черно море.
Повече информация (за изтегляне):


Покана
Програма
Официална интернет страница


КРАЕН СРОК ЗА РЕГИСТРАЦИЯ – 6 МАРТ 2015

 

Коментарите са изключени

1 милиард евро за борба с младежката безработица

ЕК отделя 1 милиард евро за борба с младежката безработица


Днес 04 Февруари 2015 Европейската комисия предложи да отпусне 1 млрд. евро по линия на инициативата за младежка заетост още през тази година. С тази промяна предварителното финансиране, което държавите от ЕС получават, за да стимулират младежката заетост, ще се увеличи 30 пъти и така те ще могат да помогнат на близо 650 000 млади хора по-бързо да започнат работа.

Съгласно предложението предварителното финансиране от бюджета на инициативата за младежка заетост за 2015 г. ще се увеличи от 1-1,5% до 30%. Това означава, че държавите от ЕС, които участват в тази инициативата, ще могат да получат една трета от предвидените 3,2 млрд. евро веднага след приемането на оперативните програми. От държавите се очаква незабавно да предоставят това финансиране на разположение на бенефициерите под формата на авансови плащания по техните проекти и това ще се наблюдава отблизо.

Според оценки на Комисията, като се повиши предварителното финансиране, може да се ускори предоставянето на незабавна подкрепа за младите хора и тя може да достигне до между 350 000 и 650 000 младежи през тази година. За сравнение, при сегашното равнище на предварително финансиране броят на младите хора ще е между 14 000 и 22 000.

Контекст

Всички държави от ЕС са поели ангажимент по гаранцията за младежта — всички млади хора на възраст под 25 години да получават качествено предложение за работа, чиракуване или стаж до 4 месеца, след като завършат образованието си или изгубят работата си. Днешното предложение ще помогне за превръщането на тази гаранция в реалност, в съответствие с ангажиментите на Комисията в нейната работна програма за 2015 г.

Предстои предложението да бъде обсъдено от Европейския парламент и Съвета, които трябва да го приемат, за да може то да влезе в сила.

Пълния текст на съобщението може да намерите в прикачения файл ТУК

Лица за контакти с медиите

Tove ERNST (+32 2 298 67 64)

Christian WIGAND (+ 32 2 296 22 53)


 

 

Коментарите са изключени

Ръководство за европейската гражданска инициатива

Ръководство за европейската гражданска инициатива


С началото на европейската гражданска инициатива на 1 април 2012. ЕС направи голяма крачка в насърчаването на демокрация на участието! Оттогава насам бяха подготвени 20 инициативи, две от тях вече получиха необходимата подкрепа и бяха събрани над 5 000 000 подписа — това показва, че гражданите използват този нов инструмент. Вярвам, че гражданската инициатива приближава Европа към нейните граждани. Тя им предоставя пряк начин гласът им да бъде чут в Брюксел и насърчава воденето на истински международни дебати по важни въпроси, свързани с ЕС. Гражданската инициатива е процес на учене за всички нас — за Комисията, за държавите членки, за гражданите. Все още е рано да се правят окончателни изводи за нейния успех.През 2015 г. Комисията ще изготви първата оценка на гражданската инициатива. Комисията се вслушва внимателно в отзивите и идеите на гражданското общество, заинтересованите лица и гражданите в по-общ план за възможностите за подобряване на процедурата. Надяваме се това актуализирано издание на ръководството да допринесе за повишаване на осведомеността за гражданската инициатива и да помогне този новаторски инструмент за демокрация на участието да стане още по-ефективен. Кажете си думата за дневния ред на ЕС!

Изтеглете пълната брошура (30 страници, PDF, 2MB) от ТУК

Коментарите са изключени

4 СЕДМИЧНА ОБУЧИТЕЛНА МИСИЯ В ЯПОНИЯ НА ТЕМА „ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ”

4 СЕДМИЧНА ОБУЧИТЕЛНА МИСИЯ В ЯПОНИЯ НА ТЕМА „ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ”


Обучителната програма „Човешки ресурси” – Япония предлага на изпълнителните директори от Европейския Съюз уникалната възможност да разберат, културните и икономически елементи, които определят и обясняват Японския бизнес и технологични постижения.

Програмата се състои от комбинация от лекции, съвместни семинари и фирмени визити и е създадена, за да помогне на участниците да бъдат подробно информирани относно настоящите условия на Японския бизнес чрез практически анализи и изследвания. Това включва по добро разбиране на езика, икономиката, историята и политиката на страната, както и практическия бизнес опит в сферата на човешките ресурси. 4 седмичния курс може да бъде удължен до 5 седмичен с индивидуално фирмени визити.

Въпроси, които могат да възникнат?
• Как да успея в Япония сега?
• Искате ли да вникнете по задълбочено в японската бизнес среда?
• Нуждаете ли се от по-добро разбиране на вашите японски партньори и конкуренти?
• Имате ли нужда да научите повече за японските практики за управление?
• Ще бъдете ли прехвърлен в Япония скоро?
• Смятате ли да се впуснете в японския пазар?

Профил на участника
Обучението е насочено към малки, средни и големи предприятия и по специфично към мениджъри, които:
• Имат основна роля в определянето и прилагането на фирмените политики;
• Ще бъдат скоро прехвърлени в Япония;
• Имат желание да научат за управленческите практики и технологични разработки в Япония.

Допустимост
Кандидатът:
• трябва да е гражданин на Европейския Съюз;
• трябва да работи за организация, която е юридическо лице в Европейския съюз;
• трябва да бъде подкрепен от своя работодател;
•трябва да е способен да участва в цялата програма;
• трябва да има добро ниво на английски език;
• трябва да е мениджър или изпълнителен директор от индустриална фирма;
• трябва да има предишен опит в индустрията.

Избор
Основните критерии за избор са:
• Професионалната и образователна степен на кандидата;
• Стратегията на фирмата участник по отношение на Япония.

С цел да се гарантира високо ниво на лично внимание, броят на участниците във всяка програма е ограничено.

Целите на мисията до Япония са:
• Да се придобие по-широко схващане за японското общество, неговата култура, на бизнес средата и добрите практики в Япония;
• Да се придобие добро познание за Японския стил на лична комуникация с цел да се открият пътища за правене на бизнес чрез партньорски връзки;
• Да се даде възможност за засилване на отношенията с настоящите японски клиенти и да се улеснят контактите занапред;
• Да се придобие по-добро разбиране за Япония и еволюция и чрез нейното общество, история, икономика, индустрия, финанси и политика, както и за правните и практически аспекти на бизнеса в Япония;
• Да се осигури възможност на участниците да съберат информация за настоящата икономическа ситуация и политически събития в Япония.

Програма

Опознавателна сесия
Първият ден от програмата в Япония ще бъде отделен на опознавателна сесия фокусирана върху ежедневния живот в Япония и кратко описание на обучителната програма.

Курсове по японски език и култура.
Курсовете са създадени, за да предоставят на участниците най-често срещаните спасителни фрази в ежедневния живот, не само с цел да могат да попитат за посока или място, но и по-добро да разберат структурата и нейната сложност. Това също ще доведе до по-дълбок поглед и разбиране на важността от това как нещо е казано, в зависимост от много аспекти, като например възраст, пол, йерархична позиция и други.

Като допълнение към ученето на полезни думи и изрази от ежедневния живот са добавени и теми отнасящи се към това как да се справяме в практически ситуации, представяне, бизнес среща, телефонен разговор и други.

Лекции
Лекциите са от съществено значение за доброто разбиране на японското общество и обръщат внимание на японската история, икономика, политика и правни въпроси. Те включват:
• Общи лекции за японската икономика, социални, културни, исторически и политически аспекти;
• Специални лекции по различни теми (бизнес практики, маркетинг, правни аспекти за правене на бизнес в Япония и други)
Лекторите са специално подбрани въз основа на техния опит в бизнеса и специфичните им познания.

Съвместен семинар с японски бизнесмени
Съвместният семинар (на малки групи) включва дискусии с цел обсъждане на опита на японските мениджъри в сферата на взимане на решения, управление на екип, преговори и други. Посредством тази сесия японските бизнесмени и участниците ще изследват методите на между културно управление. Това предоставя засилено разбиране на Японския бизнес.

Обиколки (Сого Шоша и регионална обиколка)
Посещението на „Сого Шоша” е с цел да се опознаят уникалните икономическите гиганти В Япония. Участниците ще видят колко обширни и разнообразни функции има този гигант и ще повишат познанията си за тяхната роля в Японската икономика.
Организира се също и регионална обиколка, която ще разшири разбирането на участниците за това как работи икономиката извън Токио. Фирмите за посещения са внимателно подбрани, като например от производители на коли до традиционна пивоварна на Саке.

Индивидуални фирмени визити (допълнително)
По време на петата седмица участниците ще имат възможност за индивидуални посещения или в Японски фирми или във фирми със собственици от Европа с цел директни контакти и интерес за работа. Екипът на EEN ще съдейства за осъществяване на контакти и срещи.

Разходи
За първите четири седмици от програмата Японско-Европейският център ще покрива разходите отнасящи се до обучението, пътните разходи, посещенията и преводите.

МСП (*) – Участниците от малките и средни предприятия ще могат да ползват до 3000 Евро стипендия.

МСП могат да кандидатстват за:
*2500 евро стипендия за лични разходи (платими на първия ден от курса)
*500 евро допълнителна стипендия (платима след участие в курса) ако те изпратят профил чрез платформата за партньорски услуги на EEN. МСП са свободни да не се възползват от услугата на мрежата EEN и затова да не бъдат допуснати до допълнителната стипендия.

Допустимостта ще бъде проверяване посредством „формата за стипендия – декларация за самооценка” и ще бъде изпратена на избраните МСП преди участието им в курса.

Гаранция
Фирмите на участниците трябва да платят (100% възстановим) депозит от € 000, за да гарантира участието си в курса. Депозитът ще бъде върнат в рамките на 8 седмици след времето на курса, като се приспаднат разходите за всички неплатени задължения при положение, че участникът е присъствал на цялото обучение и изпрати доклад ако му бъде поискан от центъра.

Други фирми (*): Другите фирми трябва да платят (невъзстановимо) принос от € 1000 за покриване на разходите, направени от ЕС и Японския център във връзка с участието на компанията – възстановяем депозит от 1000 евро, за да се гарантира участието в курса.

Разходи, които трябва да бъдат покрити от участниците:
Пътните разходи от/до Япония, трансфери от/до летищата, настаняване (хотели ще бъдат препоръчани в кратък срок) и всички други разходи непокрити директно от Евро-Японския Център.

Официална връзка към организаторите:
http://www.eu-japan.eu/detail-business-programmes/HRTP

Лице за контакт: Селин Годарт
Мениджър на програмата
Тел: +32 (0)2 282 37 16
Факс: +32 (0)2 282 00 45

За повече информация моля свържете се с Enterprise Europe Network Добрич
Татяна Гичева – 058 601472; tgicheva@cci.dobrich.net
Георги Колев – 058 601472; gkolev@cci.dobrich.net

Снимки от предходната мисия
imagebam.com imagebam.com imagebam.com imagebam.com

Коментарите са изключени

5 ДНЕВНА ОБУЧИТЕЛНА МИСИЯ В ЯПОНИЯ ПОД НАСЛОВ„ПРОИЗВОДСТВО НА СВЕТОВНО НИВО”

5 ДНЕВНА ОБУЧИТЕЛНА МИСИЯ В ЯПОНИЯ ПОД НАСЛОВ„ПРОИЗВОДСТВО НА СВЕТОВНО НИВО”

5 дневната обучителна мисия „Производство на световно ниво” предоставя задълбочен анализ на японската методология за производство и е насочена изключително към мениджъри и ръководители от Европейския съюз с познания в производството на световно ниво и с инженерингов опит.
Мисията ще помогне на участниците да се информират за добрите практики относно тоталния контрол на качеството, тоталното управление на качеството, обща продуктова поддръжка, понятието точно на време и общото промишлено инженерство, както и методите на производство КАЙЗЕН (за устойчиво подобрение).
Много фирми от Япония са се радвали на значителен успех чрез приемането, развитието и използването на тези уникални принципи на производство. Японските методи предлагат най-добрите практики в производството, внедряването на разходите, осигуряването на качеството и чистата продукция.
Обучителните курсове се състоят от лекции и работни срещи, като Европейските мениджъри взимащи решения ще имат възможността да посетят японски фабрики и да контактуват директно с техните производствени мениджъри и да наблюдават ефективното прилагане на производствените методи.

Профил на кандидатите:
Кандидатите трябва да бъдат Управители или Изпълнителни директори, като например:
– Директор на отдел или индустриален директор;
– Мениджър по операции и логистика;
– Мениджър на фабрика, директор по качеството;
– Управляващ директор в производствени фирми.

ДОПУСТИМОСТ
Кандидатът:
– трябва да е гражданин на Европейския Съюз;
– трябва да работи за организация, която е юридическо лице в Европейския съюз;
– трябва да бъде подкрепен от своя работодател;
– трябва да е способен да участва в цялата програма;
– трябва да има добро ниво на английски език;
– трябва да е ангажиран с инженерни методи/стратегии или контрол на производството;
– трябва да има предишен опит в оперативния мениджмънт;
– трябва да има познания и практики в производствени методи за върхови научни постижения.

ИЗБОР
Основните критерии за избор са:
– Професионалният и образователен ценз на кандидата;
– Методите на производство, които са във връзка с производствените процеси на КАЙЗЕН.
С цел да се гарантира високо ниво на лично внимание, броят на участниците във всяка програма е ограничено.

Целите на мисията до Япония са:
– Да се открие Японския подход към Производство от световен клас;
– Да се опознае как японските фирми достигат добри производствени стандарти;
– Да се фокусира върху последните тенденции чрез посещения на отличени японски фабрики и заводи;
– Да се посети “GEMBA” (производствен завод в Япония).

ПРОГРАМА
Учебен блок I
Леккции, семинари и дискусии представени от експерти от японската индустрия и обхващащи теми като:
– Толеранс на времето чрез опростени потоци от информация и продукти;
– Внедряване на политики, Мениджмънт на човешките ресурси и добри практики за мотивиране на екипа;
– Структурирано мислене и подхода „Производство от световен клас” в Япония;
– Общ контрол на качеството, Общо управление на качеството, Обща продуктова поддръжка, Точно на време и Общо промишлено инженерство;
– Атрактивно създаване на качество;
– Система за производство на нива;
– Синхронизирани системи за производство;
– Подобряване на цялостната възможност за производство.

Учебен блок II
Посещения по фирми – подготовка за фирмени визити и разговори. Секторите на дейност на фирмите, които ще бъдат посетени са:
– Химически продукти и пластмаси;
– Машини;
– Стоманени продукти;
– Автомобилна индустрия.

РАЗХОДИ
Стипендия на разположение за МСП*: Участниците от МСП могат да кандидатстват за стипендия от 600 евро за собствена издръжка. Те трябва да попълнят формата за стипендия, след като са били избрани.
МСП (*) – Малки и средни предприятия са фирми отговарящи на европейските критерии за малко и средно предприятие.

МСП (*): Фирмите на участниците трябва да платят (възстановимо) депозит от € 1000, за да гарантира участието си в курса. Депозитът ще бъде върнат в рамките на 8 седмици след времето на курса, при условие че участникът участва в целия курс и е предоставил всички доклади, които Центъра му поиска. Изключено е плащане на лихви.

Други фирми (*): Другите фирми трябва да платят (невъзстановимо) принос от € 1000 за покриване на разходите, направени от ЕС и Японския център във връзка с участието на компанията.

Разходи, които трябва да бъдат покрити от участниците:
Пътните разходи от/до Япония, трансфери от/до летищата, настаняване (хотели ще бъдат препоръчани в кратък срок) и всички други разходи непокрити директно от Евро-Японския Център.

Официална връзка към организаторите:

http://www.eu-japan.eu/detail-business-programmes/WCM
Лице за контакт: Селин Годарт
Мениджър на програмата
Тел: +32 (0)2 282 37 16
Факс: +32 (0)2 282 00 45

За повече информация моля свържете се с Enterprise Europe Network Добрич

Татяна Гичева – 058 601472; tgicheva@cci.dobrich.net
Георги Колев – 058 601472; gkolev@cci.dobrich.net

Коментарите са изключени

Околна среда за eвpoпeйци

Околна среда за eвpoпeйци


Намаляването на отпадъците е екологично. То също може да ни помогне да постиг-нем пълния потенциал на Европа за зелен растеж. Все повече европейци сега рецик-лират отпадъците. Огромно мнозинство от тях мислят, че Европа трябва да използва своите ресурси по-ефективно и са налице солидни показатели за това, че те подкрепят по-нататъшните действия на ЕС в тази област. Бизнес моделът за превръщането на Европа в безотпадно общество е силен – всъщност буквално в отпадъците се крие злато – за извличане на един грам злато се изисква тон руда, но вие можете да добиете същото количество злато чрез рециклиране на материалите на само 41 мобилни телефона. Законодателството на ЕС относно отпадъците помогна на държавите членки значително да намалят използването на депа за отпадъци. Хората вече разбират по-добре по-широката полза от ремонта, повторното използване, преработката и рециклирането.

Можете да свалите цялото списание от ТУК

 

Коментарите са изключени