Бизнес мисия на Унгарски туристически фирми в област Добрич

В рамките на проект „Еко туризъм по Дунав“, Агенция за развитие на човешките ресурси, гр. Русе  и Entrprise Europe Network  Добрич организират опознавателни обиколки с цел представяне на възможностите за туризъм и разкриване на потенциала на региона за създаване на туристически маршрути. Една от спирките на обиколката в Североизточна България и Югоизточна Румъния е Зеленият Образователен център в Шабла. Каним всички желаещи местни заинтересовани лица да осъществят контакти с пътуващите туроператори, журналисти и блогъри от България и Румъния да представят своите оферти.

По покана на Секторната група Туризъм и културно наследство към Entrprise Europe Network в обиколката и срещата ще вземат участие и туроператорски фирми от Унгария.
Инициативата ще се състои на 15.10.2018 от 17,00ч.

 

Коментарите са изключени

Награди за добри практики за Здравословни работни места

Награди за добри практики за Здравословни работни места


Покана за номинации

Европейската агенция за безопасност и здраве при работа (EU‑OSHA) отправя покана за кандидатури за ХІІІ награди за добри практики за здравословни работни места в областта на безопасността и здравето при работа (БЗР).

Като част от кампанията „Здравословни работни места за всички възрасти“ (2016—2017 г.), конкурсът си поставя за цел да отдаде признание на организациите, даващи изключителен и новаторски принос за безопасността и здравето при работа в контекста на застаряващата работната сила.

Свалете целият материал от следната връзка: TE0415362BGN_002

Коментарите са изключени

Стратегически ангажимент за постигане на равенство между половете за периода 2016—2019 г.

Стратегически ангажимент за постигане на равенство между половете за периода 2016—2019 г.

„Стратегическият ангажимент за постигане на равенство между половете за периода 2016—2019 г.“ се основава на постоянното оценяване и ad hoc оценки на стратегията за периода 2010—2015 г., в които наред с другото се заключава, че тя има добавена стойност в редица области, по-специално във връзка със съставянето на работни програми и ученето, защото предоставя ценна рамка за интегрирането на принципа на равенство между половете в

Комисията и за прилагането на съгласувана рамка за политики за равенство между половете в държавите членки

 

Свалете целият материал от следната връзка: DS0415858BGN

Коментарите са изключени

Насърчаване на дейностите на бизнес ангелите в подкрепа на растежа на МСП

Насърчаване на дейностите на бизнес ангелите в подкрепа на растежа на МСП

В настоящия наръчник е описано как могат да се подкрепят инвестициите и съвместните инвестиции на бизнес ангелите в онези сектори, региони или държави членки, където тяхното присъствие все още е ограничено. Предвид местното и регионалното измерение на дейностите на бизнес ангелите, възможностите за съвместни инвестиции чрез европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) и чрез финансовите инструменти биха могли да играят важна роля при финансирането на МСП на това равнище, ако се използват по-активно от управителните органи

Свалете наръчника от следната връзка: ETBN15002BGN_002

 

Коментарите са изключени

Определения и примери за ИНОВАЦИЯ

Определения и примери за ИНОВАЦИЯ


Иновацията е въвеждане в употреба на някакъв нов или значително подобрен продукт (стока или услуга) или производствен процес, на нов метод за маркетинг или на нов организационен метод в търговската практика, организацията на работните места или външните връзки. Минимален признак за една иновация е изискването продуктът, производственият процес, методът за маркетинг или организация да е нов (или значително подобрен) за практиката на дадена фирма. Това включва в категорията на иновациите продукти, производствени процеси и методи, които фирмите са създали първи и/или продукти, производствени процеси и методи, заимствани от други фирми или организации. Иновационната дейност представлява всички научни, технологични, организационни, финансови и търговски действия, от които реално произтича реализацията на иновациите, или които са замислени с тази цел. Някои видове иновационни дейности са иновационни сами по себе си, други не притежават това свойство, но също са необходими за осъществяването на иновацията. Иновационната дейност включва също и изследвания и експериментални разработки, несвързани пряко с разработването на конкретна иновация. Общ признак на иновацията е обстоятелството, че тя следва задължително да се внедри. Нов или усъвършенстван продукт се счита за внедрен, когато е излязъл на пазара. Новите производствени процеси, маркетингови методи или организационни методи се считат за внедрени, когато те реално се използват в дейността на фирмата. Характерът на иновационните дейности в различните фирми е различен. Някои фирми се занимават със съвсем ясно изразени иновационни проекти – в това число разработка и внедряване на определен нов продукт, докато други се занимават предимно с това да внасят нови и нови подобрения в своята продукция, производствени процеси и операции. И двата вида фирми могат да се считат за иновационни, тъй като иновацията може да се състои от реализацията на единично съществено изменение или от цяла редица по-малко значителни подобряващи изменения, които в своята съвкупност образуват значително изменение. Иновационната фирма е фирма, която е внедрила някаква иновация за определен по време на проучването период от време. Продуктово/производствена иновационна фирма е фирма, която е внедрила някакъв нов или значително подобрен продукт или производствен процес за определен по време на проучването период.

Свалете целия информационен документ от тук: Що е Иновация?

Подобни ключови думи: иновация синоним,иновация значение,иновация определение,иновация пример,синоним на думата иновация,значението на думата иновация,иновативен,иновативен значение,креативен,иновативни идеи

Коментарите са изключени

Вашият джобен наръчник за Европейския парламент

Вашият джобен наръчник за Европейския парламент


Добре дошли в Европейския парламент, сърцето на демокрацията в Европейския съюз (ЕС), който представлява 500 милиона души. Официалното седалище на Парламента е Страсбург,Франция, но голяма част от дейността му се извършва в Брюксел. Има много неща,които можете да видите и проучите,в т.ч. посещения с лектор на пленарната зала и модерен център за посетители, който е една от топ атракциите на Брюксел. Всичко това има за цел да представи Европейския парламент и да покаже как функционира той и какво прави за гражданите на ЕС. Разбирането на близкото и далечното минало на Европа също е изключително важно, за да бъде разбран днешният ЕС, и от 2016 г. Домът на европейската история ще предлага уникален по рода си поглед към общата история на Европа. Всички дейности са напълно безплатни, като повечето от тях се предлагат на всеки от 24-те официални езика на ЕС.

Изтеглете цялата брошура от тук: QA0717101BGC

Коментарите са изключени

„Синьо ръководство“ за прилагането на правилата на ЕС относно продуктите

„Синьо ръководство“ за прилагането на правилата на ЕС относно продуктите

Ръководството за прилагането на директивите, основани на новия подход и на глобалния подход („Синьото ръководство“), бе публикувано през 2000 г. Оттогава то се превърна в един от основните справочни документи, обясняващи как да се прилага законодателството въз основа на новия подход, който сега е включен в новата законодателна рамка. В голямата си част изданието на „Синьото ръководство“ от 2000 г. все още е в сила, но се нуждае от актуализация, за да бъдат обхванати новите тенденции и да се осигури възможно най-широко общо разбиране относно прилагането на новата законодателна рамка („НЗР“) за предлагането на продукти на пазара. Необходимо е също така да се вземат предвид промените, въведени с Договора от Лисабон (в сила от 1 декември 2009 г.), по отношение на препратките към нормативни документи и терминологията, приложима за свързаните с ЕС документи, процедури и т.н. Ето защо този нов вариант на Ръководството се основава на миналото издание, но включва нови глави, например относно задълженията на икономическите оператори или акредитацията, или изцяло преработени глави, например главите относно стандартизацията или надзора на пазара. Ръководството също така е с ново заглавие, в отражение на факта, че новата законодателна рамка вероятно ще бъде използвана, поне отчасти, от всички видове законодателство на Съюза за хармонизация, а не само от така наречените „директиви от новия подход“.

Свалете цялата брошура от тук: NB0214191BGN

Коментарите са изключени

Проблеми с ЕС? Кой може да Ви помогне?

Проблеми с ЕС? Кой може да Ви помогне?

Европейският съюз предоставя много предимства на гражданите, постоянно пребиваващите лица, предприятията и асоциациите в ЕС. Гражданите на държавите-членки на ЕС са граждани и на ЕС и се възползват от редица права в резултат на европейското си гражданство. Възможно е обаче да срещнете проблеми при упражняването на правата си. Задавали ли сте си въпроса кой би могъл да Ви помогне? В някои случаи не в ясно дали проблемът е причинен от администрацията на ЕС, от органите на дадена държава-членка или от частна организация. Дори и да знаете в кого е причината, невинаги е очевидно къде може да се обърнете за помощ. В Съюз, основан на фундаменталния принцип на върховенството на закона, жизненоважно е да има бързо и ефективно решение за всички проблеми, с които се срещате при реализирането на своите права. Европейският омбудсман изготви настоящата брошура, за да добиете представа за различните информационни, консултационни и апелативни органи, към които можете да се обърнете. За да ви помогнем да разберете по-добре как всеки един от посочените органи може да ви помогне, във всеки раздел са дадени примери за вида помощ, който може да окаже съответният орган. Също така на интернет страницата на Европейския омбудсман е дадено пълно интерактивно ръководство, с чиято помощ можете да определите най-подходящия орган, към който да се обърнете с жалба или искане за информация.

Свалете цялата брошура от тук: QK0414978BGN

 

Коментарите са изключени

Готови ли сте за REACH 2018?

Готови ли сте за REACH 2018? 1 000 дни до крайния срок


Остават 1000 дни до крайния срок за регистрация по REACH. Срокът се отнася за фирми, които произвеждат или внасят химични вещества между 1 и 100 тона годишно.

Отнася ли се за Вас този срок? Ако да – сега е времето да започнете да се подготвяте.
Европейската агенция по химикалите (ECHA) е публикувала помощни материали и въвеждащ наръчник, чиято цел е да помогне на фирмите, които все още не са запознати с Европейското законодателство в областта на химикалите, да разберат задълженията си.
Страниците предлагат достъпна информация за производители, вносители, дистрибутори и ползватели на химикали. Предлага се и информация за фирми, ползващи биоциди или търгуващи с опасни химикали.
Наръчникът е особено полезен за малки и средни предприятия. Той дава цялостна представа за законодателството на ЕС в областта на химикалите, как да го разберем и спазим.
Наръчникът „Безопасност на химикалите във Вашия бизнес – Въведение за МСП“ е наличен на 23 езика и е достъпен на следния линк:
http://echa.europa.eu/view-article/-/journal_content/title/how-to-get-started-with-eu-chemicals-legislation

Българската версия на наръчника може да бъде разгледана и свалена от:
http://echa.europa.eu/documents/10162/21332507/guide_chemical_safety_sme_bg.pdf

Страница за REACH:
http://echa.europa.eu/bg/reach-2018

Коментарите са изключени

„Еразъм+“

„Еразъм+“


Какво предлага за висшето образование : въведение за студентите, преподавателите и персонала на висшите училища : променя живота, отваря съзнанието
Студент или отскоро абсолвент? Изследовател? Университетски преподавател или служител? Ръководител на университет или определящ политиката във висшето образование? Представител на фирма или друга организация с интерес към висшето образование? Хвърлете един поглед! Може да има нещо за Вас … „Еразъм+“ е широкообхватна програма, която предлага европейски възможности в областта на образованието, професионалното обучение, младежта и спорта. Тя заменя няколко програми с една, като улеснява достъпа и променя правилата, което означава, че вече е много лесно да се кандидатства. Новата програма възприема една единна структура с три ясно разграничени области на ключови действия, които обясняват финансираните дейности. В настоящата брошура ще предоставим пълни подробности за дейностите в областта на висшето образование при всяко ключово действие.

Свалете цялата брошура от ТУК

Коментарите са изключени