Въпроси и отговори за мрежата

Какво може да направи „Enterprise Europe Network“ за моята фирма?
„Enterprise Europe Network“ може да ви помогне за разгръщане на бизнес дейности или технологично сътрудничество и да ви предостави консултации за възможностите за получаване на подкрепа за иновационни бизнес начинания и за достъп до рисково финансиране. Можете също така да получите информация относно възможностите, предлагани от програмите на ЕС и европейското финансиране. Всички услуги се предлагат от съответните партньори в мрежата под формата на обслужване на фирми на едно гише. Те са предназначени най-вече за стартиращи предприятия и за
съществуващи малки и средни предприятия (МСП), но могат да се използват и от по-големи фирми, научноизследователски институти, университети, технологични центрове и агенции за развитие на бизнеса и иновациите. В рамките на мрежата функционират повече от 500 точки за контакт в около 40 европейски държави.

Осигурява ли мрежата достъп до европейско финансиране?
Мрежата може да предостави подпомагане и консултации на предприятия, нуждаещи се от съдействие в търсенето на дългов и рисков капитал и за участие в различни програми, финансирани от ЕС, и по-специално тези, които са насочени към МСП, но не осигуряват директно финасиране на фирми. Наред с това, мрежата може да помогне на предприятията да използват резултатите от европейските проекти за научни изследвания и технологично развитие.

Може ли да съдействате за организиране на срещи с фирми в други европейски държави?
Да, партньорите в мрежата организират редовно мисии и посреднически прояви за местни МСП навсякъде в Европа и извън нея. Въз основа на конкретните интереси на техните клиенти, те извършват всички логистични дейности: организират срещи, осигуряват мястото на провеждане на мероприятието, организират пътувания и настаняване, за да гарантират гладкото протичане на процеса на бизнес и технологично сътрудничество.

Може ли да окажете съдействие с маркетингови дейности и търговски сделки?
Мрежата може да помогне за намиране на бизнес партньори и за разгръщането на трансгранично бизнес- и технологично сътрудничество между фирми или научноизследователски институти, но не може да оказва помощ на фирми за пазарната реализация на техните продукти и услуги.

Предлагат ли се услуги във връзка с правните норми и правата на интелектуална собственост?
Партньорите в мрежата могат да предоставят общи консултации в областта на правата на интелектуална собственост. Когато казусът е по-сложен, партньорът насочва фирмата към експерти, като например Информационната служба по въпросите на правата на интелектуална собственост (IPR Helpdesk) (www.ipr-helpdesk.org), или към специалисти по патентно право. Същият подход се прилага по отношение на всички въпроси от правно и договорно естество, свързани с трансфер на технологии.

Работи ли мрежата с всички видове предприятия и технологии?
Да. Макар че някои партньори в мрежата работят предимно в областта на бизнес сътрудничеството, а други са специализирани в осъществяването на технологични трансфери, МСП разполагат с достъп по места и до двата типа услуги чрез обслужването на едно гише. Организациите-партньори могат лесно да подават искания и да получават информация от колегите си в цяла Европа.

Може ли да окажете съдействие с бизнес и технологично сътрудничество извън ЕС?
Да. Мрежата разполага с точки за контакт също и извън границите на ЕС. Освен в двадесет и седемте държави-членки, „Enterprise Europe Network“ има партньори в Турция, Западните Балкани, държавите от Европейското икономическо пространство и други трети страни. На практика, обаче, се очаква основната част от дейностите да се осъществява в рамките на ЕС.

Как да установя дали организацията, с която имам контакт, наистина членува в мрежата?
Списък на всички партньори в мрежата е публикуван на следния Интернет-адрес: http://een.ec.europa.eu/about/branches

Ще бъде ли обработено моето искане поверително?
Да. Всяка информация с търговски характер се обработва поверително. Единствено данните, които са пряко свързани с вашето искане, например търсене на бизнес партньор в друга държава, се обявяват публично с ваше съгласие.

Какви езици се използват?
Тъй като мрежата е представена в цяла Европа, не съществуват никакви езикови ограничения и могат да се използват всички европейски езици. Партньорите в мрежата по места могат да предоставят лингвистична помощ и при необходимост да организират прецизен превод на документи, както и устен превод.

Какво да направя, ако срещна проблеми в общуването с дадена точка за контакт?
Изпълнителната агенция за конкурентноспособност и иновации (EACI) в Брюксел, създадена от Европейската комисия, осъществява надзор върху работата на мрежата. Тази функция включва управление на мрежата и контрол на качеството. Интернет-страницата на EACI е на следния адрес:
https://ec.europa.eu/easme/

Какво представлява услугата Infowatch?
Услуга, която стартира по заявка на клиента. Клиентът посочва тема, по която той желае да получава информация. Когато информация по посочената тема постъпи в Enterprise Europe Network Русе, тя се предоставя на клиента. Клиентът може сам да определи продължителността на тази услуга – той може да я прекрати, когато пожелае.