Стейкхолдъри

РАПИВ ВАРНА

АСОЦИАЦИЯ НА ЖЕНИТЕ ПРЕДПРИЕМАЧИ В БЪЛГАРИЯ „СЕЛЕНА“

ДОБРИЧКИ ПАНАИР

ЕВРОПЕЙСКИ ИНСТИТУТ ПО КУЛТУРЕН ТУРИЗЪМ ЕВРИКА

МЕЖДУНАРОДНА АСОЦИАЦИЯ „УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ“

ОБЩИНА ДОБРИЧ

ОБЩИНА ДОБРИЧКА

ОБЩИНА ШАБЛА

ОБЩИНА ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО

ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР ДОБРИЧ

ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР ВАРНА

ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР ШУМЕН

Assosication of women enterpreneurs in Bulgaria – Selena
Regional Agency for enterpreneurship and innovations – RAPIV VARNA
Dobrich Fair JSC
European Institute for cultural tourism EUREKA
International association „Sustainable development“
Municipality General Toshevo
Municipality Dobrich
Municipality Dobrichka
Municipality Shabla
Regional information center Dobrich
Regional information center Varna
Regional information center Shumen