Секторна група „Туризъм и културно наследство”

Секторна група „Туризъм и културно наследство”

ТПП Добрич е член на Секторна група „Туризъм и Културно Наследство” към Enterprise Europe Network. Групата включва членове от 15 държави – Италия, Испания, Гърция, Великобритания, Португалия, Франция, Германия, Норвегия, България, Унгария, Кипър, Чили, Полша, Финландия и Швеция.

Мисията на секторната група е да популяризира иновациите в туристическия сектор в подкрепа на обновената Европейска политика за туризма и да насърчава устойчивото използване на културното наследство и природни ресурси.

За да повиши конкурентоспособността на МСП в областта на туризма, секторната група цели да стимулира сътрудничеството на европейско ниво, което трябва да включва не само МСП от сектора на туризма, но и МСП, работещи в други области, публични институции и частни браншови организации.

Секторът на културното наследство трябва също да бъде подпомогнат с оглед създаването на целеви партньорства с цел постигане на по-добро сътрудничество между изследователските институти, МСП и публичните власти на местно, национално и европейско ниво.

Туризъм
За да допринесе за развитието на сектора на туризма във всички държави от Мрежата, секторната група предвижда изпълнението на разнообразни дейности като:
• Намиране на бизнес партньори за туристически продукти и услуги в Европа;
• Стимулиране трансфера на иновации и технологии за промотиране и защита на културното наследство;
• Организиране на двустранни срещи с потенциални партньори на изложения за туризъм и културно наследство, както и фирмени мисии за посещение на потенциални партньори;
• Консултиране на фирми относно възможности за финансиране и нови технологии за туризъм и културно наследство на национално и европейски ниво и оказване на помощ при кандидатстване за европейски грантове;
• Промоция и изпълнение на мултидисциплинарни изследователски проекти в областта на културното наследство;
• Предоставяне на информация за тематични международни конференции и работни срещи;
• Предоставяне на консултации за стартиране на бизнес в сферата на туризма;
• Информиране на европейските политици за интересите и проблемите на бизнеса;
• Изготвяне на ръководства, засягащи различните национални законодателни бази, за стартиране на бизнес в областта на туризма в страните- членки на Мрежата;
• Създаване на план с най-важните национални, европейски и международни конференции/ панаири/ работни срещи, които могат да представляват подходяща възможност за брокерски събития, намиране на партньори и промоция на туризма;
• Подобряване услугите за туристически МСП чрез разпространение на добри практики, идентифициране на всички възможни синергии, обмен на информация, консултация от експерти и изследователи и др.;
• Системно класифициране на всички финансови схеми на национално и европейско ниво за МСП в сектора на туризма;
• Поддържане на постоянен диалог с европейските власти и политици на национално ниво, за да ги държи в течение за нуждите на МСП от сектора на туризма.

Културно наследство
Културното наследство играе важна роля в развитието на туризма, защото то дава на европейските дестинации висока добавена стойност, която е основополагаща за увеличаване на туристическия поток и превръщането на европейските туристически дестинации в конкурентоспособни такива в съвременната глобална икономика. Масовият туризъм обаче оказва огромно влияние културното наследство, както и върху природните ресурси, нещо което трябва да бъде контролирано.

Поради това секторната група цели да подобри координацията на различните дейности за защита на културното наследство и природните ресурси, които се осъществяват от различните фирми, публични и частни изследователски центрове и от местни, национални и европейски институции. В тази връзка се реализират следните дейности:
• подкрепа за трансфер на ноу-хау и технологии чрез стимулиране на сътрудничеството на всички нива и чрез създаването на мрежи, които да съберат на едно място всички заинтересовани страни;
• системно класифициране на всички финансови схеми на национално и европейско ниво за защита на културното наследство.