„Джи Ем Пи Груп“ ЕООД – Финансиране / „G M P Group“ Ltd. – Financing

„Джи Ем Пи Груп“ ЕООД

Консултантските услуги, които предоставя отдела на фирмата са насочени изцяло в подкрепа на бизнеса, държавните и местни власти, съдействайки им в управлението, реализирането и извършването на финансови операции, както и дейности насочени към подобряване, и разширяване на текущото състояние на организацията. „Джи Ем Пи Груп“ ЕООД съдейства за развиване потенциала на клиентите си, чрез усвояване на средства от национални и европейски програми, получаване на финанси под различна форма – грант ( безвъзмездна помощ ), кредит, доходи от вложения, борсови операции и форми на спонсориране. Компанията развива дейността си на територията на страната и чужбина и е насочена към изграждане на партньорства, както с контрагенти от страната, така и с международни организации. Ние можем да Ви съдействаме със следните услуги:
1. Разработване, управление и участие в национални и международни програми и проекти, финансирани от фондове на Европейския съюз, Чуждестранни финансови организации, международни спогодби и договорености.
2. Изготвяне на индивидуални финансови решения – управленски и маркетинг стратегии, форми на бизнес развитие, банкови операции: факторинг, акредитиви, кредити, банкови гаранции и други форми на финансов ресурс.
3. Финансов анализ, кредитни справки, доклади, хеджиране на валутен и лихвен риск, управление на паричен поток и постигане на максимална ефективност от активите.
4. Капиталово бюджетиране, дялово финансиране, фондове за рисков капитал и получаване на финансови средства в оптимални мащаби;
5. Консултантски услуги в сферата на проекти финансирани от ЕФРР, ЕСФ, КФ, ЕЗФРСР, ЕФМДР и други източници на средства от ЕС: ОП Конкурентоспособност и иновации, Програма за развитие на човешките ресурси, Наука и образование за интелигентен растеж, ФМ на ЕИП, Норвежки финансов механизъм, Дунавска стратегия, Програма за развитие на селските райони, Програма за морско дело и рибарство, Споразумения за партньорство с бъдещи и настоящи страни членки на ЕС, Хоризонт 2020, Американска банка, Фонд ELEVEN и Launchub, Програми по европейскo териториално сътрудничество, Фонд условия на труд, Национален иновационен фонд и много други.
Фирмата предлага една комплексна и пълна услуга на своите клиенти, чийто обхват включва икономическа, финансова, юридическа, инженерна и архитектурна сфера .
Чрез съчетаване на нашите познания по инвестиционното банкиране, корпоративното финансиране и консултантски услуги, с вашите желания – Финансовите решения се постигат лесно и ефективно, с което резултатите водят до ефикасност и удовлетвореност от съвместното ни сътрудничество.

Контакти: „Джи Ем Пи Груп“ ЕООД
Адрес: гр.Варна, п.к. 9000, ул. „Софроний Врачански“ № 8
гр. Бургас, п.к. 8000, ул. „Поп Георги“ № 3
Телефон : + 359 897 955 683
Управител: Пламен Георгиев
Ел. поща: pmgeorgiev@abv.bg


“G M P Group” Ltd.

Professional services from Consulting are focused on business supporting Large and Small and Medium-sized Enterprises, government and administration. Our aim is to manage, implement and successfully complete the financial operations, as well as to improve and expand the financial status of the organization. The main goal to “G M P Group” Ltd. is to support the development of our clients’ potential through utilization of funds from national and European programmes, receiving financial aid in different ways such as: grants, credits, income from investments, stock transactions, and other forms of financial operations. The business activities of “G M P Group” Ltd. are not only limited in the country. Its goal is also to build partnerships with counterparts from international organizations. We can assist You with the following services:
1. Development, management and participation in national and international programmes and projects funded by the European Union, Financial organizations, International agreements and arrangements.
2. Devised individual financial solutions – management and marketing strategies, forms of business development, banking operations: factoring, letters of credit, bank guarantees, and other forms of financing.
3. Financial analysis, credit statements, reports, hedging foreign currency risk, managing interest rate risk and cash flow, and achieving high efficiency.
4. Budgeting, equity capital financing, risk capital funds, and obtaining the absolute maximum of invested assets.
5. Consulting services for projects financed by the ERDF, ESF, CF, EAFRD, EMFF and other sources of EU funding: OP “Innovations and Competitiveness Programme”, “Human Resource Development Programme”, “Science and Education for Smart Growth”, The EEA Financial Mechanism, Norwegian Financial Mechanism, Danube Strategy, Programme for Rural Development, Programme for Maritime Affairs and Fisheries, Agreements with current and future EU Member States, Horizon 2020, American Bank, Fund ELEVEN, LAUNCHub, Programmes for European territorial cooperation, “Working Conditions” Fund, National Innovation Fund, and many others.

The Company presents a full package of services, which encompasses the economic, financial, legal, engineering, and architectural field.
By combining our expertise in Investment banking, Corporate Finance, and Advisory services with Your desires – Financial decisions are taken easily and efficiently, while the achieved results lead to the effectiveness and satisfaction of our cooperation.

Contacts: “G M P” Group Ltd.
Address: 8, Sofronii Vrachanski str., 9000, Varna,
3, Pop Georgi str., 8000, Burgas
Phone: + 359 897 955 683
Plamen Georgiev – Manager
e-mail: pmgeorgiev@abv.bg