Законодателство на ЕС – Януари-Април

Списък на подбрани нови документи
Извадка от EUR-Lex - http://eur-lex.europa.eu/bg/index.htm (кликнете върху кода на документа за отваряне)

Януари 2014
21/01/2014OJ:JOL_2014_022_R_0041_01: 2014/37/ЕС: Решение на Европейския съвет от 21 януари 2014 година за назначаване на член на Изпълнителния съвет на Европейската централна банка

24/01/2014OJ:JOL_2014_022_R_0039_01: Регламент за изпълнение (ЕС) № 64/2014 на Комисията от 24 януари 2014 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1484/95 по отношение на представителнит …
24/01/2014OJ:JOL_2014_022_R_0033_01: Регламент за изпълнение (ЕС) № 62/2014 на Комисията от 24 януари 2014 година за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на вхо …
24/01/2014OJ:JOL_2014_022_R_0035_01: Регламент за изпълнение (ЕС) № 63/2014 на Комисията от 24 януари 2014 година относно издаването на лицензии за внос на ориз в рамките на тарифните кв …
24/01/2014OJ:JOL_2014_022_R_0001_01: Регламент (ЕС) № 61/2014 на Комисията от 24 януари 2014 година за изменение на приложения II и III към Регламент (ЕО) № 396/2005 на Европейския парла …
23/01/2014OJ:JOL_2014_021_R_NS0004: Регламент за изпълнение (ЕС) № 60/2014 на Комисията от 23 януари 2014 година за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на вхо …

Февруари 2014
10/02/2014OJ:JOL_2014_040_R_0008_01: Регламент (ЕС) № 124/2014 на Съвета от 10 февруари 2014 година за изменение на Регламент (ЕС) № 36/2012 относно ограничителни мерки с оглед на положе …
10/02/2014OJ:JOL_2014_040_R_0009_01: Регламент за изпълнение (ЕС) № 125/2014 на Съвета от 10 февруари 2014 година за прилагане на член 2, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 2580/2001 относно …
10/02/2014OJ:JOL_2014_040_R_0056_01: Решение 2014/72/ОВППС на Съвета от 10 февруари 2014 година за актуализиране и изменение на списъка на лицата, групите и образуванията, по отношение н …
10/02/2014OJ:JOL_2014_040_R_0063_01: Решение 2014/74/ОВППС на Съвета от 10 февруари 2014 година за изменение на Решение 2013/255/ОВППС на Съвета относно ограничителни мерки срещу Сирия
05/02/2014OJ:JOL_2014_040_R_0012_01: Регламент за изпълнение (ЕС) № 126/2014 на Комисията от 5 февруари 2014 година за вписване на название в регистъра на защитените наименования за прои …

Март 2014
07/03/2014OJ:JOL_2014_069_R_0102_01: Регламент за изпълнение (ЕС) № 221/2014 на Комисията от 7 март 2014 година за изменение на Регламент (ЕО) № 288/2009 по отношение на определянето на …
07/03/2014OJ:JOL_2014_069_R_0105_01: Регламент за изпълнение (ЕС) № 222/2014 на Комисията от 7 март 2014 година за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входн …
07/03/2014OJ:JOL_2014_069_R_0099_01: Регламент (ЕС) № 219/2014 на Комисията от 7 март 2014 година за изменение на приложение I към Регламент (ЕО) № 854/2004 на Европейския парламент и на …
07/03/2014OJ:JOL_2014_069_R_0085_01: Регламент (ЕС) № 216/2014 на Комисията от 7 март 2014 година за изменение на Регламент (ЕО) № 2075/2005 относно установяване на специфични правила за …
07/03/2014OJ:JOL_2014_069_R_0093_01: Регламент (ЕС) № 217/2014 на Комисията от 7 март 2014 година за изменение на Регламент (ЕО) № 2073/2005 по отношение на наличието на салмонела в клан …

Април 2014
16/04/2014OJ:JOL_2014_118_R_0001: Регламент (ЕС) № 374/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 за намаляване или премахване на митата върху стоки с произход от Укра …
16/04/2014OJ:JOL_2014_115_R_0009: Директива за изпълнение 2014/58/ЕС на Комисията от 16 април 2014 година относно създаването, съгласно Директива 2007/23/ЕО на Европейския парламент и …
16/04/2014OJ:JOL_2014_115_R_0008: Регламент за изпълнение (ЕС) № 396/2014 на Комисията от 16 април 2014 година относно издаването на лицензии за внос на чесън за подпериода от 1 юни 2 …
11/04/2014OJ:JOL_2014_115_R_0005: Регламент (ЕС) № 393/2014 на Комисията от 11 април 2014 година за забрана на риболова на морски лисици във води на Съюза от зона VIId от кораби, плав …
16/04/2014OJ:JOL_2014_115_R_0007: Регламент за изпълнение (ЕС) № 395/2014 на Комисията от 16 април 2014 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1484/95 по отношение на представителнит …

Май 2014
15/05/2014Директива 2014/61/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 година относно мерките за намаляване на разходите за разгръщане на високоскоростни електронни съобщителни мрежи (Текст от значение за ЕИП)
22/05/2014Регламент за изпълнение (ЕС) № 552/2014 на Комисията от 22 май 2014 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1484/95 по отношение на представителните цени в секторите на птичето месо и яйцата
22/05/2014Регламент за изпълнение (ЕС) № 551/2014 на Комисията от 22 май 2014 година за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци
20/05/2014Регламент за изпълнение (ЕС) № 550/2014 на Комисията от 20 май 2014 година относно класирането на някои стоки в Комбинираната номенклатура