Проект HAND – „Подпомагане със съвети от мрежата в Добрич”

Enterprise Europe Network Добрич започна работа по проект HAND – „Подпомагане със съвети от мрежата в Добрич”


Продължителност: 11.11.2013 – 10.11.2014

Основна цел:

Да повиши „видимостта” на EEN – Добрич и достигане до повече от 5000 малки и средни предприятия от североизточната част на България.

Специфични цели:

1. В рамките на 1 година, да се повиши информираността на МСП в региона, чрез сътрудничество с най-малко 30 активни и опитни заинтересовани страни – общини, организации, институции, идентифицирани в рамките на проекта, така, че техният опит за се обедини с този на EEN и ТПП – Добрич, с цел консултиране на МСП по въпроси, свързани с ЕС
2. EEN център Добрич да се позиционира като ключов консултант за МСП на местно равнище по въпроси, касаещи ЕС.

Основни партньори:

1. Търговско промишлена палата Добрич
2. РАПИВ – Варна
3. Добрички панаир АД
4. Община Генерал Тошево
5. Търговско-промишлена палата – Шумен
6. Европа Директно – Варна

EEN – Добрич се стреми да  включи максимален брой заинтересовани страни, въз основа на техния опит и експертни познания в консултирането на малки и средни предприятия по въпроси на ЕС.

Желанието ни е да установим по-тесни контакти с клъстери, сдружения, свързани с иновации, трансфер на технологии, университетски сдружения, НТС фирми, или  НПО-та, организиращи изложби и панаири; общини, областни управители, сдружения на общини в североизточния регион на планиране; търговските палати и други асоциации, подпомагащи бизнеса – като занаятчийски камари, стопанска камара, браншови НПО-та;  центрове и неправителствени организации, подкрепящи МСП – агенции за регионално развитие, други сдружения, свързани с Европейския съюз.

Работни пакети и календар на дейностите:

Работен пакет 1: Идентифициране и избор на заинтересовани страни – партньори от NUTS 33.
Продължителност: от 11 ноември 2013 г. до 10 Февруари 2014 г.

Работен пакет 2: Създаване на обща стратегия за Signposting и постигане на рамкови споразумения за сътрудничество и прилагане на механизма signposting от ключовите заинтересовани страни.
Продължителност: от 11 Февруари 2014 г. до 10 Октомври 2014 г.

Работен пакет 3: 4 срещи на заинтересованите страни по ключови приоритети на Европейската Комисия, организирани с ключовите партньори.
Тема 1: Индустриална политика
Тема 2: Достъп до финансиране
Тема 3: Мисии за растеж и интернационализация
Тема 4: План за действие по предприемачество и действия произлизащи от Small Business Act
Продължителност: от 11 Март 2014 г. до 10 Май 2014 г.

Работен пакет 4: Организирани на събития, свързани с подобряване на „видимостта”, с участие на МСП – Бизнес закуска и Дебат
Продължителност: от 11 Май 2014 г. до 10 Октомври 2014 г.

Работен пакет 5: Комуникационни дейности
Продължителност: от 11 Февруари 2014 г. до 10 Ноември 2014 г.

Работен пакет 6: Управление
Продължителност: от 11 Ноември 2013 г. до 10 Ноември 2014 г.

Очаквани резултати

Резултат 1:

  • Идентифицирани минимум 30 активни заинтересовани страни на територията на областите Добрич, Варна, Шумен и Търговище, свързани с целите на проекта – до края на януари 2014 (изготвени списъци на заинтересованите страни, разпределени по категории, с кратко описание на компетенциите, свързана с целите на проекта).

Резултат 2:

  • Подобрено сътрудничество с най-малко 30 активни и опитни организации/ институции, идентифицирани в рамките на проекта, благодарение на:
  • Четири срещи на заинтересованите страни по основните приоритети на Комисията с участието на най-малко 10 от съответните заинтересовани страни във всяка среща; разработена с общи усилия стратегия за Signposting (предоставяне на услугата от най-компетентния партньор, независимо към кого се е обърнал клиента);
  • Подписани споразумения за сътрудничество между заинтересованите страни;
  • Натрупване на опит в организирането на съвместни събития, чрез използване на общи канали за комуникация;

Резултат 3:

  • Повишена отговорност на идентифицираните партньори за осигуряване на съгласувани бизнес услуги за МСП ,координирани от EEN – Добрич, като по този начин се подкрепя устойчивото развитие на региона.

Резултат 4:

  • Повишена информираност сред МСП в NUTS 33 региона, за услугите на EEN – Добрич, за привличане на повече фирми, които да могат да се възползват от общите услуги на партньорите.

Резултат 5:

  • EEN Добрич да се позиционира като ключов „ИГРАЧ” за съвети на  МСП от NUTS 33 по въпроси, касаещи политиките и бизнеса в ЕС.

Резултат 6:

  • Достигане на информация за планираните дейности и възможности за МСП, чрез комбиниране на ресурсите и усилията на основните заинтересовани страни, идентифицирани в рамките на проекта до повече от 5000 малки и средни предприятия в NUTS 33 региона на България.

За повече информация моля позвънете на 058 601472

Татяна Гичева – ръководител проект

Георги Колев – асистент по проекта