Проект „HAND – Helping with Advise from the Network in Dobrich”

Проект: „HAND – Helping with Advise from the Network in Dobrich“
Проект: „HAND – Подпомагане със съвети от мрежата в Добрич“

Основна цел:
Да повиши „видимостта” на EEN – Добрич и достигане до повече от 5000 малки и средни предприятия от североизточната част на България.

Специфични цели:
1. В рамките на 1 година, да се повиши информираността на МСП в региона, чрез сътрудничество с най-малко 30 активни и опитни заинтересовани страни – общини, организации, институции, идентифицирани в рамките на проекта, така, че техният опит за се обедини с този на EEN и ТПП – Добрич, с цел консултиране на МСП по въпроси, свързани с ЕС

2. EEN център Добрич да се позиционира като ключов консултант за МСП на местно равнище по въпроси, касаещи ЕС.

№ партньор Име на партньора
1 Търговско-промишлена палата – Добрич
2 Регионална агенция за предприемачество и иновации  – Варна
3 Добрички панаир АД
4 Община Генерал Тошево
5 Търговско-промишлена палата – Шумен
6 Europe Direct – Варна


Enterprise Europe Network – Добрич се стреми да  включи максимален брой заинтересовани страни, въз основа на техния опит и експертни познания в консултирането на малки и средни предприятия по въпроси на ЕС.

Желанието ни е да установим по-тесни контакти с клъстери, сдружения, свързани с иновации, трансфер на технологии, университетски сдружения, НТС;  фирми, или  НПО-та,организиращи изложби и панаири; общини, областни управители, сдружения на общини в североизточния регион на планиране; търговските палати и други асоциации, подпомагащи бизнеса – като занаятчийски камари, стопанска камара, браншови НПО-та;  центрове и неправителствени организации, подкрепящи МСП – агенции за регионално развитие, други сдружения, свързани с Европейския съюз

За повече информация моля потърсете Татяна Гичева, телефон 058 601472