Седма рамкова програма на Европейския съюз за научни изследвания, технологично развитие и демонстрационни дейности (2007-2013)

Седмата рамкова програма е насочена към изграждане на интегрирано Европейско изследователско пространство (ЕИП) за постигане на дълготраен и устойчив икономически растеж.
Програмата се реализира посредством четири специфични програми, отговарящи на четирите основни компонента на европейската научна дейност:

- Сътрудничество
– Идеи – финансира изследвания в нови области
– Хора – финансира дейности свързани с човешки потенциал
– Капацитет – финасира дейности свързани с оптимизирането на изследователски инфраструктурен капацитет

Кой може да участва?
Юридически лица:
– Университети и научни центрове
– Предприятия: МСП и големи индустриални предприятия
– Организации с нестопанска дейност
Отделни лица:
– Изследователи и учени
– Докторанти и post-doc

Какво се финансира?
Съвместни научни проекти – подкрепа за изследователски проекти, изпълнявани от консорциуми между партньори от различни страни, имащи за цел разработването на нови знания, нови технологии, нови продукти или обединяване на ресурсите за научни изследвания. Размерът, обхватът и вътрешната организация по проекта могат да бъдат много различни и разнообразни . Проектите могат да обхващат целия спектър от малки и средно големи насочени изследователски дейности до големи интегрирани проекти, които могат да мобилизират значителен обем ресурси за постигане на конкретна цел.
Мрежи по компетентност – подкрепа за съвместни изследователски програми изпълнявани от определен брой научни организации интегриращи своята дейност в дадена област, изпълнявани от изследователски екипи в рамките на по-дългосрочно сътрудничество. Въвеждането на тези съвместни програми изисква даване на формално съгласие от страна на участващите организации за интегриране на част от техните ресурси и дейности.
Дейности за координация и подкрепа – подкрепа на дейности целящи координиране и подкрепа на научни дейности или политики (работа в мрежи, обмен, транс-национален достъп до научна инфраструктура, проучвания, конференции и др.) Тези дейности могат да бъдат въвеждани и чрез други форми освен покани за участие в конкурси.
Индивидуални проекти – подкрепа на проекти изпълнявани от индивидуални научни колективи. Тази схема ще се използва главно за подкрепа на научни проекти в области на границата на познанието, изпълнявани и финансирани в рамките на Европейския научноизследователски съвет.
Подкрепа за обучение и кариерно развитие на учените – основно за изпълнение на дейности по програмата Marie Curie.
Изследвания насочени към определени специфични групи (по-специално МСП) – подкрепа на научни проекти където основната част от изследванията се извършва от университети, научни центрове или други юридически лица в полза на специфични групи и по-специално МСП или асоциации от МСП.
Какво е новото?
Увеличен бюджет – бюджетът на 7 РП нараства с 63% в сравнение с 6РП по текущи цени, което означава допълнителни ресурси за европейските научни изследвания. Това е също сериозно политическо послание към държавите-членки на ЕС, които са поели ангажимент за увеличение на собствените си разходи за научни изследвания от сегашните 2% от БВП на 3% през 2010 г.

Фокусиране върху теми – засиленият фокус върху основни теми на изследване (например здраве, информационни и комуникационни технологии, космическо пространство и др.) в рамките на най-големия компонент на 7РП – „Сътрудничество“ – прави програмата по-гъвкава и отговорна по отношение на потребностите на промишлеността.

Европейски изследователски съвет (ERC) – първата паневропейска агенция за финансиране на научни изследвания, новосъздаденият Европейски изследователски съвет, цели да финансира по-високорискови, но потенциално високодоходни европейски научни изследвания в новите научни области.

Региони на знанието – 7РП изгражда нови Региони на знанието, които обединяват различни партньори в научните изследвания в рамките на даден регион. Университети, изследователски центрове, многонационални предприятия, регионални власти и малки и средни предприятия, всички те могат да се свържат и да заздравят своите изследователските възможности.

Споделяне на риска при финансиране – новият инструмент Споделяне на риска при финансиране е създаден, за да засили подкрепата за частните инвеститори в изследователските проекти, подобрявайки достъпа до кредити от Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) с цел по-мащабни действия в европейските научни изследвания.

Съвместни технологични инициативи (JTI) – те се явяват управлявано от потребителите продължение на Европейските технологични платформи (ETP) и обединяват различни партньори за постигане на цели, които не могат да бъдат достигнати чрез подхода „Покани за предложения“ (Calls for Proposals). Съвместната технологична инициатива (JTI) е специално насочена към областите от научните изследвания, където засиленото сътрудничество и значителните инвестиции са жизненоважни за постигане на дългосрочен успех.

Единно бюро за информационно обслужване –„Бюрото за предоставяне на информация за научни изследвания“ функционира като първи отправен пункт за контакти с потенциалните участници, отговаряйки на въпроси по всички аспекти на научните изследвания, финансирани от ЕС, и подпомагайки новите страни при участието им в изследователските програми на рамковата програма.
Виж ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=enquiries

7РП също запазва важните елементи от предишните рамкови програми за научни изследвания. Акцентите се запазват по отношение на консорциумите от европейски партньори, трансграничното сътрудничество, отворената координация, гъвкавостта и компетентността на научните изследвания.

Новите елементи на 7РП са следните:
Специфична програма „Идеи“ и изграждане на Европейски изследователски Съвет;
Съвместни технологични инициативи;
Координация на Националните изследователски програми (Чл.169);
Допълняемост между Програмата за конкурентоспособности иновации(CIP) и структурните фондове;
Стратегически подход към научна инфраструктура;
Развитиена Региони на знанието;
Споделящ риска финансов инструмент(Risk sharing finance facility) -заемиот ЕИБ при олекотени условия и съфинансиране;
Вграждане на хоризонталната програма INCO във всички тематични програми;
По-голяма значимост на специфични научни направления и баланс на инструментите;
Опростяване на процедурите;
Фокусиране върхуразвитието на изследвания,които отговарят на потребностите наиндустрията, реализирани чрез технологичните платформи и новите съвместни технологични инициативи;
Програмата предвижда при всеки конкурс да се обявят: типа на прилаганите финансовите схеми, допустимите участници и вида на дейности;
Специфична програма „Сътрудничество”
Програмата подкрепя транс-национално сътрудничество в десет тематични области, отговарящи на основните сфери на развитието на технологиите и иновациите в Европа и в съответствие с европейските социални, икономически и индустриални предизвикателства. Общата програмна цел е устойчивото развитие на Европейската икономика, базирана на знанието.

Програма Сътрудничество – приоритетни области
ЗДРАВЕ
ХРАНИ, ЗЕМЕДЕЛИЕ И БИОТЕХНОЛОГИИ
ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ
НАНО НАУКИ, НАНОТЕХНОЛОГИИ, МАТЕРИАЛИ И
НОВОВЪЗНИКВАЩИ ТЕХНОЛОГИИ
ЕНЕРГИЯ
ОКОЛНА СРЕДА
ТРАНСПОРТ
СОЦИО-ИКОНОМИЧЕСКИ И ХУМАНИТАРНИ НАУКИ
СИГУРНОСТ
КОСМОС
Специфична програма „Идеи”
Тази програма е насочена към повишаване на динамизма, креативността и компетентността на европейската наука на „границата на познанието“. Ще се подкрепят иновативни идеи на най-добрите европейски учени и изследователски екипи във всички научни области, които ще се конкурират на Европейско ниво. Ще се финансират проекти, подадени от отделните изследователи, както от частния, така и от публичния сектор, без ограничения за тематична насоченост, оценявани спрямо един единствен критерий – висока научна компетентност и иновативност на предложенията. Тя ще осигури подкрепа за нови научни и технологични изследвания и разработки, които евентуално да се превърнат в научни открития. Те се изпълняват независимо от тематичните области и другите части на Рамковата програма, като се отделя специално внимание на младите учени и нови екипи, както и на вече доказали се изследователски колективи.

Специфична програма „Хора”
Дейностите в програма „Хора“ са насочени към изследователите от всички нива от научната им кариера, и обхваща специфична подкрепа за млади учени в началото на научната им кариера, учене и обучение през целия живот, професионално развитие и квалификация. Програмата обхваща и насочени схеми и инструменти за повишаване участието на жени-изследователи и ще насърчава равните възможности във всички дейности „Мария Кюри“.
Дейности по специфична програма „Хора”:
Начално обучение за изследователи
Квалификация на изследователи в началото на научната им кариера с цел подобряване възможностите им за професионална реализация и кариерно развитие, чрез разширяване на техните научни и специфични умения и компетентности и привличането на повече млади хора към научна кариера.

Обучение през целия живот
Учене през целия живот и кариерно развитие – подкрепа за кариерно развитие и професионално усъвършенстване на утвърдени учени.

Мобилност „Индустрия-Академия“
Подкрепа за изграждането на дългосрочни програми на сътрудничество между академични организации и индустрията, в частност малки и средни предприятия (МСП).

Международно измерение
Международно сътрудничество е свързанао с повишаване качеството на европейската наука, чрез привличане на талантливи изследователи от страните извън Европа, и изграждането на стабилно научно сътрудничество и партньорство с изследователите извън Европа.

Специфични дейности
Специфични действия – в подкрепа за изграждането на единен Европейски трудов пазар за учени чрез премахване на пречките за мобилност и увеличаване на кариерните перспективи.

Специфична програма „Капацитети”
Тази програма е насочена към повишаване на научния и иновативен капацитет в цяла Европа чрез подкрепа за:
Оптимизиране на използването и развитието на изследователските инфраструктури.
Повишаване на иновационния и абсорбционния капацитет на малките и средни предприятия.
Подкрепа за развитието на регионалните научно-базирани клъстери;
„Отключване“ на изследователския потенциал в регионите, попадащи в цел „Сходство“ и в най-отдалечените региони на ЕС.
Вписване на науката в обществото и интеграцията на науката и технологиите в Европейското общество.
Подкрепа за изграждане на кохерентност на изследователските политики.
Хоризонтални дейности и мерки в подкрепа на международното сътрудничество.

Как да научите още полезна информация?
За да научите повече за 7РП, използвайте следните подходи: Консултирайте се с уеб сайта на 7РП в портала CORDIS на адрес: http://cordis.europa.eu/fp7/home_en.html
Този сайт съдържа всичко, което трябва да знаете за програмата, включително последната актуална информация, покани за предложения, често задавани въпроси (FAQ) и др.

Обърнете се към националните контактни лица (NCP) за вашата страна, които биха могли да дадат съвети за потенциални кандидати в страната. Вижте списъка от адреси на националните контактни лица (NCP) на адрес: http://cordis.europa.eu/fp7/ncp_en.html/

Свържете се с Бюрото за информационно обслужване на 7РП, което помага на новите участници в Рамковата програма за научни изследвания: http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=enquiries

Вижте също така раздела за 7РП на уеб сайта за европейски научни изследвания на адрес: http://ec.europa.eu/research/fp7/
Национален координатор за България на Рамковата програма е Министерството на образованието и науката.
http://7fp.mon.bg и http://www.nsfb.net/?id=632&fname=programs

Консултантски офис по 7 РП на ЕС към БАН
Офисът предоставя компетентни консултации за учени от БАН, които:
са в процес на подготовка на проект/-и по Седма рамкова програма на Европейския съюз за научни изследвания, технологично развитие и демонстрационни дейности (7 РП), или
желаят да участват в 7 РП, но имат нужда от консултация и съвет, за да започнат подготовката на проект.
Офисът е виртуален. В него работят на доброволни начала експерти, които са част от Националната контактна мрежа по 7 РП.
Консултантите са на разположение за връзка по телефона по график, а извън обявените в графика дни и часове приемат писмени запитвания по електронна поща.