Връзки

Тук ще намерите информация за финансиращи програми и институции, както и други полезни връзки в интернет.

ПОРТАЛ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ (ЕС)
http://europa.eu

ИНСТИТУЦИИ НА ЕС
Европейска комисия (БГ)
Европейски парламент (БГ)
Съвет на ЕС (БГ)
Съд на Европейските общности (БГ)
Европейска сметна палата (БГ)
Европейски омбудсман
Европейски надзорен орган за защита на данните

Финансови органи на ЕС

Европейска централна банка (Английски език)
Европейска инвестиционна банка (Английски език)
Европейски инвестиционен фонд (Английски език)

Европейски финансиращи програми

Структурни фондове (БГ)

Финансиращи програми Global-c.org (изисква безплатна регистрация) (БГ)

Светът, Европа и ние – Финансиращи програми за НПО, фирми и институции (БГ)

Финансиращи програми, актуални конкурси и проекти (БГ)

Финансиране по Европейски програми(БГ)

ВРЪЗКИ КЪМ ОПЕРАТИВНИТЕ ПРОГРАМИ НА СТРУКТУРНИТЕ ФОНДОВЕ
Обща информация за Структурните фондове и всички Оперативни програми (БГ)
ОП “Регионално развитие” (БГ)
ОП “Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” (БГ)
ОП “Околна среда 2007-2013 г.” (БГ)
ОП “Транспорт” (БГ)
ОП “Развитие на човешките ресурси” (БГ)

ДРУГИ ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ
Информация за предстоящи конкурси по програмите на ЕС (Английски език)
Информация за данъчно облагане и данъчни ставки в различни страни (Английски език)
Сайт на Европалати (Английски език)
Сайт на Системата за безопасност на храните НАССР//ACCP (БГ)
World Intellectual Property Organisation /WIPO/ (Английски език)
Международна организация по стандартизация (Английски език)

ПОРТАЛ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ (ЕС)
http://europa.eu

ИНСТИТУЦИИ НА ЕС
Европейска комисия
Европейски парламент
Съвет на ЕС
Съд на Европейските общности
Европейска сметна палата
Европейски омбудсман
Европейски надзорен орган за защита на данните

ФИНАНСОВИ ОРГАНИ НА ЕС
Европейска централна банка
Европейска инвестиционна банка
Европейски инвестиционен фонд
КОНСУЛТАТИВНИ ОРГАНИ НА ЕС
Европейски икономически и социален съвет
Комитет на регионите
МЕЖДУИНСТИТУЦИОНАЛНИ ОРГАНИ НА ЕС
http://publications.europa.eu


ДЕЦЕНТРАЛИЗИРАНИ ОРГАНИ НА ЕС /Агенции/
Агенции на Общността, които имат отношение към услугите на EEN мрежата в България:
Community Fishery Control Agency /CFCA/
Community Plant Variety Office /CPVO/
European Agency for Reconstruction /EAR/
European Agency for Safety and Health at Work /EU-OSHA/
European Agency for the Management of Operational Cooperation at the External Borders /FRONTEX/
European Centre for the Development of Vocational Training /Cedefop/
European Chemicals Agency /ECHA/
European Environment Agency /EEA/
European Food Safety Authority /EFSA/
European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions /EUROFOUND/
European Fundamental Rights Agency /FRA/
European GNSS Supervisory Authority /GSA/
European Joint Undertaking for ITER and Development of Fusion Energy /Fusion for Energy/
European Network and Information Security Agency /ENISA/
European Training Foundation /ETF/
Office for Harmonisation in the Internal Market (Trade Marks and Designs) /OHIM/

Изпълнителни агенции, които имат отношение към услугите на EEN мрежата:

European Research Council Executive Agency /ERC/
Executive Agency for Competitiveness and Innovation /EACI/
Research Executive Agency /REA/
Trans-European Transport Network Executive Agency /TEN-T EA/

ПРОФИЛИРАНИ ИНФОРМАЦИОННИ ЛИНКОВЕ НА ЕС
Политики и основни програми на ЕС
SOLVIT он-лайн мрежа за ефективно разрешаване на проблеми в Европа
SOLVIT в България
Порталът за европейски и национални онлайн обществени услуги Your Europe
Европейски форум за дебати Debate Europe
Европейски портал за МСП
Мита и данъци /ТАRIC/
Програми за външно сътрудничество EuropeAid
Законодателство на ЕС
Резюмета на законодателни актове на ЕС
Ежедневна информация за обявени търгове по страни
Европейска група за допитване до бизнеса
Техническо подпомагане и информационен обмен TAIEX
CORDIS Служба на Общността за научно-развойна информация
Easy Financial and Accounting Management Tool за Рамковите програми на ЕК
Седма рамкова програма на ЕК
Българският сайт на Седма рамкова програма на ЕК
Търговски марки и дизайн на ЕС
European Patent Office
Референтен център на ЕС по въпросите на защитата на правата върху интелектуалната собственост
International Certificates of Excellence in Selected Areas of ICT
Европейски комитет по стандартизация
Европейски комитет по електронна стандартизация

ДРУГИ ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ
Информация за предстоящи конкурси по програмите на ЕС
Информация за данъчно облагане и данъчни ставки в различни страни
Сайт на Европалати
Сайт на Системата за безопасност на храните НАССР//ACCP
World Intellectual Property Organisation /WIPO/
Международна организация по стандартизация

ВРЪЗКИ КЪМ ОПЕРАТИВНИТЕ ПРОГРАМИ НА СТРУКТУРНИТЕ ФОНДОВЕ
Обща информация за Структурните фондове и всички Оперативни програми
ОП “Регионално развитие”
ОП “Развитие на конкурентоспособността на българската икономика”
ОП “Околна среда 2007-2013 г.”
ОП “Транспорт”
ОП “Развитие на човешките ресурси”
ОП “Административен капацитет”

Предприемачество и индустрия
Европейски портал за МСП
Вашият Европейски бизнес портал

Популяризиране на предприемачеството

Популяризиране на предприемачеството
Втори шанс в бизнеса
Образование и обучение в предприемачество
„Еразъм“ за млади предприемачи
Семеен бизнес
Предприемачество на жените
Законодателен акт за малкия бизнес в Европа (SBA)
Преглед на ролята на МСП (SPR)
Социално предприемачество
Начални процедури
Обучение и мобилност за МСП

Достъп до пазари

Мрежа „Предприемчива Европа“
База данни за достъп до пазари
Начални процедури
Предоставяне на услуги
SOLVIT

Финансиране за МСП

Европейски ден на финансирането за МСП
Финансиране на МСП
Онлайн помагало за финансиране на МСП

Конкуренция

Държавна помощ – Правила за групово освобождаване

Околна среда

Наръчник на СУОС за малки организации
Програма за МСП за подпомагане на спазването на екологичните стандарти

Информационно общество

Подкрепа за електронния бизнес на МСП
Информационно общество

Вътрешен пазар

Европейски бизнес тест панели (EBTP)
Живот и работа в рамките на Единния пазар

Изследвания

Портал на ЕС за изследвания – SME techweb
Консултации за правата на интелектуална собственост

ДРУГИ ИНСТИТУЦИИ НА ЕС 

ОРГАНИЗАЦИИ НА ЕВРОПЕЙСКО НИВО

БизнесЕвропа/ Предприемачество и МСП
Еврокамари – Асоциация на европейските търговско-промишлени камари
UEAPME – Европейска асоциация на занаятите, малките и средни предприятия
JADE – Европейска конфедерация на начинаещи предприемачи
JA-YE – Младежки постижения – Европа на млади предприемачи
JEUNE – Млади предприемачи в Европейския съюз
YES – Европейска конфедерация на младите предприемачи
EUREKA’s Eurostars програма
Cooperatives Europe
smallbusinesseurope