За нас

Enterprise Europe Network Добрич

В началото на 2008 година паралелно в София и Брюксел стартира най-голямата в Европа информационно-консултантска мрежа – Enterprise Europe Network (ЕЕN). В България тя обединява дейността на осемте Евро Инфо Центрове (www.eic.bcci.bg) и досегашния Европейски иновационен център – България (www.irc.bg). Стартирането на ЕЕN бе обявено в рамките на Четвъртия национален иновационен форум „Наука иновации и регионално развитие – политиките на България в ЕС“, проведен в София. Мрежата е нов инструмент на Европейската комисия, осигуряващ интегрирани услуги в помощ на бизнеса и иновациите за малките и средни предприятия (МСП) в Европа.

Новата мрежа включва над 600 организации и около 4000 опитни професионалисти от 40 държави. Тя функционира в 27-те страни-членки на ЕС, в страните кандидатки – Турция, Македония и Хърватска, в страните на Европейското икономическо пространство – Норвегия, Исландия и Лихтенщайн, и в други страни като Армения, Израел и Швейцария. Търговско-промишлена палата Добрич е една от организациите домакин на новата мрежа, основен принцип на която е прилагането на подхода „No wrong door“, чиято цел е да подобри достъпа на услугите за МСП. Мрежата ще повишава информираността на бизнес общността относно политиките на ЕС, опазване на околната среда, екологична ефективност, кохезионната политика и структурните фондове. Мрежата ще предоставя консултации на МСП и ще проучва тяхната позиция по отношение политиките на Съюза.
Центърът в Добрич предоставя следните услуги:

  • Информация относно функционирането и възможностите на Вътрешния пазар на стоки и услуги, вкл. препращане към актуални търгове;
  • Популяризиране на инициативите, политиките и програмите на ЕС, имащи отношение към МСП, както и на процедурите за кандидатстване;
  • Обратна връзка за измерване влиянието на съществуващите политики, свързани с МСП;
  • Проучване мнението на бизнеса, свързано с въвеждането на нови политики;
  • Асистиране на МСП в трансгранични дейности и международно сътрудничество;
  • Подпомагане на МСП в намирането на партньори от частния и публичния сектор;
  • Организиране на кооперационни борси за технологичен трансфер и ноу-хау между иновационни предприятия;
  • Подпомагане на МСП в подготовката и координацията на предложения за кандидатстване по 7-ма рамкова програма.

Подходът „No wrong door: no closed door“ осигурява опростен достъп на бизнес общността до тези услуги. Стъпвайки на постигнатото от Евро Инфо Центровете и Иновационните Центрове, новата мрежа ще подпомага конкурентоспособността и иновационния капацитет на европейските МСП.

BBS (Bulletin Board Service) е системата за разпространение на технологични оферти, отбелязани с TO (предлагане) и технологични заявки, отбелязани с TR (търсене) на мрежата Enterprise Europe Network. Чрез технологичния бюлетин можете да намерите нови разработени технологии, необходими за разрешаване на конкретни проблеми на вашето производство, както и да влезете в контакт с фирми от страните, включени в мрежата, които търсят или предлагат определена нова технология.

Формуляр за технологична оферта

Формуляр за технологично търсене

BCD (Business Cooperation Database) е централизирана база данни за обмен на предложения за бизнес сътрудничество на мрежата Enterprise Europe Network. Чрез нея контактните точки на мрежата от всички държави обменят информация и разпространяват оферти за бизнес сътрудничество. При попълване на формата за профил на фирма ще имате нужда от NACE код. NACE е система, използвана в Европейската общност за класифициране на икономическите дейности, за статистически цели.

Повече за тази база от данни можете да видите на следния линк:

http://een.dobrich.net/?page_id=387

Списък с NACE кодове:
На английски език
На български език

Получаването на информация по зададен от вас въпрос не става веднага и отнема време. Желателно е да посочите електронна поща (e-mail), на който да изпратим отговора.

Попълнете формата за въпрос на клиент, технологична оферта, технологично търсене или профил за коопериране в базата данни BCD и я изпратете на някой от следните адреси:

Татяна Гичева: tgicheva@cci.dobrich.net
Георги Колев Колев: gkolev@cci.dobrich.net

Адрес:
Enterprise Europe Network Добрич
ПК 182; Добрич 9300, България
тел.: 00359 58 601472; 601471; 601435
факс: 00359 58 601434