Оферти

Получени оферти за бизнес коопериране

За да видите офертите от съответния бюлетин, моля кликнете от падащото меню „Оферти“ върху съответния брой.

Ако харесате някоя оферта е необходимо да изпратите номера на кода и попълните полетата в следната онлайн форма: ФОРМА ЗА ИЗРАЗЯВАНЕ НА ИНТЕРЕС КЪМ ОФЕРТА

Получаването на информация за контактите от офертата не става веднага и отнема време.

Обръщаме Ви внимание, че официалното публикуване на профила Ви не става веднага и може да отнеме около месец, заради извършвани вътрешни проверки по него от управляващите централната база данни на Enterprise Europe Network.

За улеснение на обработката и намирането на най-точни контрагенти за Вашия профил, Enterprise Europe network различава:


Бизнес оферта – попълва се, когато търсите купувачи за предлагани от Вас продукти или услуги, които не са свързани с иновация или нова технология;
Бизнес заявка – попълва се, когато търсите да закупите стоки или услуги от съответна държава, които не са свързани с трансфер на технология или ноу-хау;
Технологична оферта – попълва се, ако разработвате нова технология или иновация и търсите крайни потребители за технологичен трансфер;
Технологична заявка – попълва се, ако имате проблем, за чието разрешение Ви е необходим трансфер на технология или ноу-хау;
Профил за търсене на международни партньори за съвместно кандидатстване по проекти – попълва се, ако желаете да кандидатствате по европейска програма (например Horizon 2020, Cosme или Erasmus for All) и са Ви необходими международни партньори за съвместна разработка и подаване на проекта.

Ако желаете да попълнете свой профил, който да бъде публикуван в базата данни, моля попълнете съответният формуляр - бизнес оферта, бизнес заявка, технологична оферта или технологична заявка.

За повече информация: Георги Колев – gkolev@cci.dobrich.net

База данни за бизнес сътрудничество?