Напредък по отношение на иновациите в ЕС, но различията остават

Според доклад на ЕС Европа наваксва изоставането си от САЩ и Япония по отношение на иновациите, но са необходими мерки за преодоляване на големите различия между страните.

В годишния сравнителен анализ на иновациите в Съюза се измерва напредъкът на страните от ЕС по отношение на иновациите въз основа на 25 критерия. Сред тях са:

 • предпоставките за иновации, включително:
  • финансиране
  • образование
  • научни публикации
 • усилията на предприятията за създаване на иновации, включително:
  • равнища на инвестициите
  • заявки за издаване на патенти
 • степента, в която иновациите са от полза за икономиката.

Тазгодишният доклад показва, че Европа настига САЩ и Япония и все още е пред Австралия, Канада и големите бързо развиващи се икономики.

В същото време продължават да съществуват големи различия между страните от ЕС, както и регионални различия в отделните страни.

Като цяло напредъкът по отношение на иновациите се дължи на увеличаване на заявките за важащи в цели ЕС търговски марки (марки на Общността) и на докторантите от страни извън ЕС. Тази положителна тенденция обаче се възпрепятства от спад в инвестициите в рисков капитал.

Различия между страните в Европа

В рамките на ЕС Швеция, Дания, Германия и Финландия — страните, които инвестират най-много в научни изследвания и иновации — все още са на челните места. Тези страни се представят добре по всички критерии.

Португалия, Естония и Латвия са постигнали най-голям напредък през последните 2 години. Резултатите на Латвия обаче, заедно с тези наБългария и Румъния, са определени като „значително под“ средните за ЕС.

Докладът има за цел да се помогне на страните от ЕС да идентифицират своите силни и слаби страни и да съсредоточат усилията си там, където е най-необходимо.

Регионални различия

Малко страни са постигнали равномерни резултати във всички части от територията си. В действителност разликите между регионите са се увеличили през последните 2 години.

Все пак благодарение на европейските структурни и инвестиционни фондове над 100 млрд. евро ще бъдат отпуснати за извършване на научни изследвания и създаване на иновации в регионите.

Иновациите са движещата сила на икономиката

Иновациите са от жизнено значение за повишаване на конкурентоспособността на Европа и за стимулиране на икономическия растеж.

Поради това ЕС иска до 2020 г. размерът на инвестициите в иновации да се увеличи до 3% от БВП.

Това на свой ред ще помогне за постигане на целта за увеличаване на дела на промишлеността в БВП до 20%.

Съобщение за медиите — По-иновативна Европа с все още големи регионални различия

ЧЗВ: Сравнителен анализ на иновациите в страните от ЕС Englishitaliano

Сравнителен анализ на иновациите в Съюза pdf - 13 MB [13 MB] English (en)

Регионален анализ на иновациите pdf - 7 MB [7 MB] English (en)

Напредък по отношение на иновациите — нужна е още работа

Източник: http://ec.europa.eu

 

мар | 2014