Денят на равното заплащане подчертава нуждата от мерки срещу неравенството между половете

За втора поредна година европейският Ден на равното заплащане се пада в последния ден на февруари, като така се отбелязва фактът, че първите 2 месеца на всяка година жените реално работят безплатно, имайки предвид голямата разлика между тяхното заплащане и това на мъжете.

Разликата в заплащането на жените и мъжете, изчислявана като средната разлика между техните възнаграждения, почти не се е променила през последните години и продължава да е около 16% за цяла Европа.

Лека тенденция към намаляване

От първото отбелязване на Деня на равното заплащане през 2011 г. насам разликата в заплащането на жените и мъжете е намаляла едва-едва — от 17,5% на 16,4%.

През 2011 г. денят се проведе на 5 март, като така бе отбелязан фактът, че жените са работили „безплатно“ първите 65 дни на 2010 г. Вторият ден се падна на 2 март 2012 г., а третият — на 28 февруари 2013 г.

Лекото подобрение през последните 4 години обаче се дължи по-скоро на икономическата криза, която засегна в по-голяма степен някои сектори като строителството и инженерството, в които работят предимно мъже, отколкото на увеличаване на заплащането на жените.

Премахване на пречките пред равното заплащане

Сред факторите, които възпрепятстват подобряването на условията на заплащане и труд за жените, са липсата на прозрачност по отношение на системите за заплащане и липсата на яснота относно правното определение за труд с равна стойност.

В неотдавнашен доклад относно прилагането на правилата на ЕС за равно третиране на жените и мъжете pdf - 82 KB [82 KB] Deutsch (de) English (en) fran?ais (fr) се посочва, че работниците често не разполагат с необходимата информация, за да подадат успешно жалба за равно заплащане. Това включва достъп до информация за равнищата на заплащане на различните категории служители.

Наличието на по-голяма прозрачност в тази област ще позволи на жертвите на дискриминация по отношение на заплащането да сравняват по-лесно своето възнаграждение с това на другия пол.

В момента Комисията работи по нова инициатива, с която се надява в още по-голяма степен да насърчи равното заплащане за един и същ труд — основен принцип на ЕС.

Съобщение за медиите: Разликата в заплащането между жените и мъжете в Европа остава 16,4%

Разлика в заплащането на жените и мъжете

Защо равенството си струва Deutsch (de) English (en) fran?ais (fr)

Източник: http://ec.europa.eu

мар | 2014