Икономическата прогноза на ЕС — възстановяването набира скорост

Икономическата прогноза на ЕС — възстановяването набира скорост

В повечето страни от ЕС икономиката продължава да се възстановява, въпреки че степента и силата на възстановяването са различни. Въпреки това поради последиците от фискалната и дълговата консолидация след финансовата криза възстановяването ще остане нестабилно.

Всички основни показатели сочат продължаващо възстановяване

В сравнение с предишната икономическа прогноза на ЕС през есента, перспективите както за Съюза като цяло, така и за еврозоната са се подобрили. БВП на ЕС, който през 2013 г. нарасна с 0,1 %, се очаква да се повиши с 1,5 % през тази година и с 2 % през 2015 г. Прогнозите за растежа в еврозоната са малко по-ниски — 1,2 % през 2014 г. и 1,8 % през 2015 г.

Очаква се през тази година възстановяването да обхване целия ЕС и да започне да се засилва в уязвимите държави в периферията на еврозоната. Въпреки че различията в растежа ще се запазят, разминаването между регистриращите най-добри резултати страни и тези, които все още изпитват трудности, ще намалее. През 2014 г. се очаква само Кипър и Словения да имат отрицателен растеж на БВП; прогнозата е, че през 2015 г. всички икономики в ЕС отново ще нарастват.

Оли Рен, заместник-председател на Европейската комисия и комисар по икономическите и паричните въпроси и еврото, заяви: „Възстановяването в Европа набира скорост, след като от средата на миналата година икономиката отново започна да нараства. Засилването на вътрешното търсене през тази година би трябвало да ни помогне да постигнем по-балансиран и устойчив растеж. Ребалансирането на европейската икономика напредва, а външната ? конкурентоспособност се повишава, особено в най-уязвимите страни. Най-тежките кризисни моменти може би са минало, но това не означава, че трябва да изпадаме в самодоволство, тъй като възстановяването все още е умерено. Трябва да продължим икономическите реформи, за да бъде възстановяването по-силно и за да създаваме повече работни места“.

Безработица

През 2014 г. и 2015 г. условията на трудовия пазар ще се подобрят съвсем леко. Това се държи на типичното за трудовите пазари забавяне в реакцията по отношение на икономическия подем и на цялостното слабо възстановяване на икономическата активност в ЕС.

През тази година равнището на безработицата в еврозоната ще се стабилизира. През 2015 г. обаче се очаква лек спад на безработицата — до около 10,4 % в ЕС и 11,7 % в еврозоната. В обхванатия от прогнозата период значителните различия между страните от ЕС ще се запазят; очаква се през тази година безработицата в Австрия да бъде 4,8 %, а в Гърция — 26 %.

Инфлация

През 2013 г. равнището на инфлацията спадна значително благодарение на намаляващите цени на енергията и стоките, слабото търсене и продължаващото поскъпване на еврото. Очаква се през тази година низходящата тенденция при инфлацията на потребителските цени да се запази. Прогнозите за равнището ? в ЕС и еврозоната съответно са 1,2 % и 1,0 %.

Публични финанси

От 2011 г. намаляването на публичните разходи в ЕС е значително; вероятно най-тежките мерки в това отношение в повечето страни са минало — не се планират съществени съкращения в публичните бюджети за останалата част от прогнозния период.

Очаква се през 2014 г. бюджетните дефицити да останат на равнища 2,70 % и 2,6 % от БВП съответно в ЕС и еврозоната. Прогнозата е, че съотношението дълг/БВП в ЕС през 2014 г. ще достигне 90 %, а в еврозоната — 96 %.

Съобщение за медиите: зимна икономическа прогноза

Източник: http://ec.europa.eu

фев | 2014