„Европа 2020“ накратко

„Европа 2020“накратко

„Европа 2020“ е десетгодишната стратегия за растеж на ЕС. Нейната цел не се ограничава с преодоляването на кризата, която продължава да засяга много от нашите икономики. Целта на стратегията е да се отстранят недостатъците на нашия модел на растеж и да се създадат условия за различен тип растеж – по-интелигентен, по-устойчив и по-приобщаващ.

За да стане това по-осезаемо, са определени пет основни цели, които ЕС трябва да постигне преди края на десетилетието. Те са в сферата на заетостта; образованието; научните изследвания и иновациите; социалното приобщаване и намаляването на бедността и климата / енергетиката.

Стратегията включва седем водещи инициативи, предоставящи рамка, чрез която ЕС и националните власти взаимно поддържат усилията си в области, подкрепящи приоритетите на „Европа 2020“ – като иновации, цифрова икономика, заетост, младеж, промишлена политика, бедност и ефективно използване на ресурсите.

„Европа 2020“ ще има успех само ако бъдат положени решителни и целенасочени усилия както на равнище ЕС, така и на национално равнище. На равнище ЕС се вземат важни решения за завършване на изграждането на единния пазар на услуги, енергия и цифрови продукти и за инвестиции в основни трансгранични връзки. На национално равнище трябва да бъдат премахнати много препятствия пред конкуренцията и създаването на работни места. Тези усилия ще имат желаното въздействие върху растежа и работните места само ако са съвместни и координирани.

Поради това изпълнението на „Европа 2020“ зависи в голяма степен от новите управленчески структури и процеси, които ЕС въвежда от 2010 г. насам. Централно място сред тях заема европейският семестър – годишен цикъл на координиране на икономическата политика, включващ политически насоки на равнище ЕС от Европейската комисия и Съвета, ангажименти за реформи от страните членки и конкретни препоръки за отделните страни, подготвени от Комисията и подкрепени на най-високо ниво от държавните ръководители в Европейския съвет. Тези препоръки следва да бъдат взети под внимание в политиките и бюджетите на страните членки.

Източник: http://ec.europa.eu

фев | 2014