Свободно движение: Европейската комисия публикува проучване относно интеграцията на мобилни граждани на ЕС в шест града

Свободно движение: Европейската комисия публикува проучване относно интеграцията на мобилни граждани на ЕС в шест града


Гражданите на ЕС упражняват правото на свободно движение в други страни от ЕС главно с цел да се възползват от възможностите за работа. Средностатистически те са по-млади хора и е по-вероятно да работят. Това се посочва в публикувано днес ново, независимо проучване относно въздействието, което правото на свободно движение в рамките на ЕС има на местно равнище.

В проучването се разглеждат шест европейски града, избрани заради многонационалния състав на тяхното население (вж. приложения 1 и 2): Барселона, Дъблин, Хамбург, Лил, Прага и Торино. То показва, че притокът на по-млади граждани на ЕС в трудоспособна възраст е оказал положително икономическо въздействие и в шестте града. Така например според анализа, проведен на местно равнище в Торино, данъчните приходи от чужденци като цяло са довели до нетни ползи за националните публични финанси от 1,5 милиарда евро (вж. приложение 3). Проучването показва също, че новодошлите са спомогнали да се отговори на нуждите от работна ръка на местните пазари на труда, че са допринесли за растежа в нови сектори и че са помогнали да се противодейства на застаряването на населението. В проучването се констатира, че мобилните граждани често са свръхквалифицирани за работните места, които заемат, и по-лошо платени, като в същото време не винаги се възползват от равен достъп до жилищно настаняване и образование.

„Свободното движение е от полза за Европа, за нейните граждани и за нейните икономики. Наистина в някои градове може да съществуват предизвикателства, които трябва да бъдат преодолени. Въпреки това би било погрешно да се поставя под въпрос правото на свободно движение. Аз съм убедена, че трябва да работим заедно — на европейско, национално и местно равнище — за да превърнем предизвикателствата във възможности. Примерите от Барселона, Дъблин, Хамбург, Лил, Прага и Торино показват, че това може да бъде постигнато“, заяви заместник-председателят на Комисията Вивиан Рединг, комисар на ЕС по правосъдието, основните права и гражданството, на провеждаща се днес конференция на кметовете по въпросите на свободното движение (IP/14/98). „Можете да разчитате на Комисията да продължи да оказва съдействие на държавите членки за преодоляването на предизвикателствата, свързани със свободното движение.Днешната среща с кметовете ще помогне на местните органи от цяла Европа да черпят от най-добрите примери за успешни политики за интегриране на гражданите на ЕС в градовете, което ще е от полза за всички. С нетърпение очаквам да видя прилагането на тези добри практики в цяла Европа.“

Основните констатации в проучването са следните:

Гражданите на ЕС упражняват правото на свободно движение главно с цел да се възползват от възможностите за работа и средностатистически те са по-млади и в по-голяма степен икономически активни от местното население в градовете, участвали в проучването (вж. приложение 4).
Притокът на по-млади граждани на ЕС в трудоспособна възраст в избраните градове допринася за преодоляването на демографските предизвикателства от застаряването на населението и намаляването на работната сила.
Освен това тези граждани допринасят за задоволяването на нуждите на трудовия пазар, като заемат предимно работни места, за които се изисква ниска квалификация (Торино и Хамбург), като допринасят за растежа на нови сектори (като ИКТ в Дъблин) или като подпомагат създаването на нови бизнес дейности (както е в Торино и Хамбург).
В проучването се очертават също така следните предизвикателства:

Вероятността от свръхквалифицирани работници е по-голяма при мобилните граждани, отколкото при работниците на приемната страна (да приемат работа, за която се изискват по-ниски квалификации), което може да доведе до загуба на умения и по този начин да се намалят потенциалните ползи от мобилността в рамките на ЕС.
В няколко случая между гражданите на приемната страна и мобилните граждани на ЕС се наблюдават разлики в заплащането (като мобилните граждани на ЕС често получават по-малко), въпреки че доказателствата за това са доста ограничени.
Мобилните граждани не винаги се възползват от същите възможности в сферата на жилищното настаняване и достъпа на децата до училище, въпреки че те работят и плащат данъци.
Успехът на съществуващите програми за интегриране в шестте града се доказва от факта, че нагласите по отношение на мобилността постепенно се подобряват (вж. приложение 5). Всички проучени градове насърчават приобщаващата среда и гостоприемната култура чрез политики като достъпна информация (например „обслужване на едно гише“ с информационни услуги), подпомагане за изучаването на езика и междукултурен диалог и взаимодействие между гражданите.

Накрая, в проучването се посочват най-добрите практики от разгледаните градове (вж. приложение 6).

Контекст

Проучването беше представено на среща, провела се днес, с повече от 100 кметове и представители на местните органи от цяла Европа, които се събраха, за да обсъдят настоящите предизвикателства и възможности за свободното движение на граждани на ЕС в Европейския съюз. Конференцията на кметовете има за цел да помогне на местните органи да обменят най-добри практики за прилагането на правилата за свободно движение и за преодоляването на предизвикателствата в областта на социалното приобщаване. Срещата е едно от петте действия, представени от Комисията, с които се цели да се укрепи правото на свободно движение в ЕС, като същевременно се помогне на държавите членки да се възползват от преимуществата, с които то е свързано (IP/13/1151).

В проучването се анализират политиките, насочени към икономическото и социалното приобщаване на мобилните граждани на ЕС и към насърчаването на гостоприемна култура и положително отношение към чуждите граждани. В него се отчитат политиките в областта на заетостта, предприемачеството, жилищното настаняване, образованието, междукултурния диалог, отношението към миграцията и участието в градския живот.

За повече информация

Приложение

Проучване: Оценка на въздействието на свободното движение на гражданите на ЕС на местно равнище

Приложение към проучването: Добрите практики от шест града

Често задавани въпроси — какво представлява свободното движение

Европейска комисия — свободно движение

Страница на заместник-председателя Вивиан Рединг, комисар на ЕС по въпросите на правосъдието

Следете дейността на заместник-председателя в Twitter: @VivianeRedingEU

За контакти: 

Мина Андреева (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)

Източник:

http://ec.europa.eu/bulgaria/press_corner/news/index_bg.htm

фев | 2014