Ново законодателство за укрепване на европейската политика за управление на бедствия

Ново законодателство за укрепване на европейската политика за управление на бедствия

Днес Европейският парламент прие ново законодателство за гражданската защита на ЕС, с което се подготвя почвата за засилено европейско сътрудничество при реакцията при бедствия. Европейската комисия приветства вота за по-ефективно управление на бедствията, от което ще извлекат полза както европейските граждани, така и общностите по света.

Целта на преразгледаното законодателство за Механизма за гражданска защита на ЕС е да се подобрят защитата срещу природни и причинени от човека бедствия и реакцията при такива бедствия. С него ще се увеличи степента на безопасност на гражданите на ЕС и на пострадалите при бедствия по целия свят благодарение на разпоредбите, осигуряващи по-тясно сътрудничество в областта на превенцията, по-висока степен на подготвеност и по-добро планиране, както и по-координирани и по-бързи ответни действия.

За да гарантират по-добра превенция, държавите членки редовно ще обменят обобщения на оценките си на риска и добри практики и ще си оказват взаимно съдействие при идентифицирането на областите, в които са нужни допълнителни усилия за ограничаване на риска от бедствия. По-доброто разбиране на рисковете е също така отправната точка за планирането на ефективни ответни действия при големи бедствия.

Пълния текст на съобщението до медиите, както и допълнителна информация може да намерите в прикачените документи.

Отдел “Преса и медии”

Телефон 02/933 53 38

IP-13-1231_BG

MEMO-13-1120_BG

дек | 2013