ЕК разрешава предоставянето на безплатни квоти за емисии на парникови газове

София, 4 декември 2013 г.

ЕК разрешава предоставянето на безплатни квоти за емисии на парникови газове на стойност 945 милиона евро за модернизиране на българския електроенергиен сектор

Европейската комисия заключи, че плановете на България за безплатно предоставяне на квоти за търговия с въглеродни емисии на стойност 945 милиона евро за модернизиране на електроенергийния сектор са в съответствие с правилата на ЕС за държавната помощ. Комисията констатира, че средствата, предоставени по този начин, ще се използват за модернизиране на производствената инфраструктура, за разнообразяване на енергийния микс или за изграждане на нови инсталации. Това ще допринесе за отварянето на енергийните пазари, за намаляване на емисиите на парникови газове и за повишаване на сигурността на доставките в съответствие с целите на ЕС, без неоснователно да се нарушава конкуренцията на вътрешния пазар.

Пазарната стойност на безплатните квоти за емисии, включени в плана на България, е 945 милиона евро. Проектите, които ще бъдат подпомогнати с безплатните квоти, бяха избрани чрез открита покана за проекти въз основа на обективни, прозрачни и общи критерии. Всички отговарящи на условията проекти, представени от операторите, бяха включени в българския план (401 инвестиции). Операторите, които не използват (всички) безплатни квоти, ще прехвърлят съответната стойност на неизползваните квоти в специален фонд, от който ще се финансират инвестициите за подобряване на инфраструктурата (преносните и разпределителните мрежи за газ и електроенергия) и за екологично чисти технологии. Националният план предвижда закриване на някои нискоефикасни топлоелектрически централи, захранвани с въглища, увеличаване на производството на енергия с ниски емисии от природен газ и от възобновяеми източници, както и по-разнообразен енергиен микс.

Пълния текст на съобщението до медиите, както и допълнителна информация може да намерите в прикачените документи.

i13_1202 bg.doc

Отдел “Преса и медии”

Тел. 02/933 53 38

 

дек | 2013