Свободно движение на хората — пет действия от полза за гражданите, растежа и заетостта в ЕС

София, 25 ноември 2013 г.

Свободно движение на хората — пет действия от полза за гражданите, растежа и заетостта в ЕС
Съвместната отговорност на държавите членки и институциите на ЕС да защитават правата на европейските граждани да живеят и работят в друга държава от Съюза бе подчертана в съобщение, прието днес от Европейската комисия. В подкрепа на усилията на държавите членки за постигане на тази цел Комисията предлага пет конкретни действия за укрепване на правото на свободно движение и за подпомагане на държавите членки да извлекат ползите от него. В съобщението се изясняват правата на гражданите на ЕС на свободно движение и достъп до социални придобивки и се разглеждат опасенията на някои държави във връзка с предизвикателствата, които миграционните потоци могат да поставят пред местните органи.
В днешното съобщение на Комисията се прави анализ на въздействието на мобилните граждани на ЕС върху социалните системи на приемащите държави. Фактите неоспоримо показват, че голяма част от гражданите на ЕС се преместват в друга държава, за да работят. В сравнение с гражданите на тази държава е по-вероятно те да са икономически активни и по-малко вероятно да разчитат на социални помощи. В действителност процентът на мобилните граждани на ЕС, които получават обезщетения, е относително нисък в сравнение с гражданите на приемащите държави и гражданите на страни извън ЕС. В повечето страни мобилните европейски граждани са нетни вносители в социалната система на приемащата държава.
В съобщението се посочват правата и задълженията на гражданите на ЕС съгласно правото на Съюза. Изясняват се и условията, при които гражданите имат право на свободно движение и социална помощ и обезщетения. С оглед на предизвикателствата в някои държави от ЕС се обясняват също мерките за борба със злоупотреби, измами и грешки. Посочени са и инструментите за социално приобщаване, които са на разположение на държавите членки и местните общности, подложени на конкретен натиск поради приток на мобилни граждани на ЕС.
Пълния текст на съобщението до медиите, както и допълнителна информация, може да намерите в прикачения документ и на следния линк.

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-1041_en.htm

IP-13-1151_BG

Отдел “Преса и медии”
Телефон 02/933 53 38

дек | 2013