Насърчаване на дейностите на бизнес ангелите в подкрепа на растежа на МСП

Насърчаване на дейностите на бизнес ангелите в подкрепа на растежа на МСП

В настоящия наръчник е описано как могат да се подкрепят инвестициите и съвместните инвестиции на бизнес ангелите в онези сектори, региони или държави членки, където тяхното присъствие все още е ограничено. Предвид местното и регионалното измерение на дейностите на бизнес ангелите, възможностите за съвместни инвестиции чрез европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) и чрез финансовите инструменти биха могли да играят важна роля при финансирането на МСП на това равнище, ако се използват по-активно от управителните органи

Свалете наръчника от следната връзка: ETBN15002BGN_002

 

мар | 2016