Определения и примери за ИНОВАЦИЯ

Определения и примери за ИНОВАЦИЯ


Иновацията е въвеждане в употреба на някакъв нов или значително подобрен продукт (стока или услуга) или производствен процес, на нов метод за маркетинг или на нов организационен метод в търговската практика, организацията на работните места или външните връзки. Минимален признак за една иновация е изискването продуктът, производственият процес, методът за маркетинг или организация да е нов (или значително подобрен) за практиката на дадена фирма. Това включва в категорията на иновациите продукти, производствени процеси и методи, които фирмите са създали първи и/или продукти, производствени процеси и методи, заимствани от други фирми или организации. Иновационната дейност представлява всички научни, технологични, организационни, финансови и търговски действия, от които реално произтича реализацията на иновациите, или които са замислени с тази цел. Някои видове иновационни дейности са иновационни сами по себе си, други не притежават това свойство, но също са необходими за осъществяването на иновацията. Иновационната дейност включва също и изследвания и експериментални разработки, несвързани пряко с разработването на конкретна иновация. Общ признак на иновацията е обстоятелството, че тя следва задължително да се внедри. Нов или усъвършенстван продукт се счита за внедрен, когато е излязъл на пазара. Новите производствени процеси, маркетингови методи или организационни методи се считат за внедрени, когато те реално се използват в дейността на фирмата. Характерът на иновационните дейности в различните фирми е различен. Някои фирми се занимават със съвсем ясно изразени иновационни проекти – в това число разработка и внедряване на определен нов продукт, докато други се занимават предимно с това да внасят нови и нови подобрения в своята продукция, производствени процеси и операции. И двата вида фирми могат да се считат за иновационни, тъй като иновацията може да се състои от реализацията на единично съществено изменение или от цяла редица по-малко значителни подобряващи изменения, които в своята съвкупност образуват значително изменение. Иновационната фирма е фирма, която е внедрила някаква иновация за определен по време на проучването период от време. Продуктово/производствена иновационна фирма е фирма, която е внедрила някакъв нов или значително подобрен продукт или производствен процес за определен по време на проучването период.

Свалете целия информационен документ от тук: Що е Иновация?

Подобни ключови думи: иновация синоним,иновация значение,иновация определение,иновация пример,синоним на думата иновация,значението на думата иновация,иновативен,иновативен значение,креативен,иновативни идеи

яну | 2016