Готови ли сте за REACH 2018?

Готови ли сте за REACH 2018? 1 000 дни до крайния срок


Остават 1000 дни до крайния срок за регистрация по REACH. Срокът се отнася за фирми, които произвеждат или внасят химични вещества между 1 и 100 тона годишно.

Отнася ли се за Вас този срок? Ако да – сега е времето да започнете да се подготвяте.
Европейската агенция по химикалите (ECHA) е публикувала помощни материали и въвеждащ наръчник, чиято цел е да помогне на фирмите, които все още не са запознати с Европейското законодателство в областта на химикалите, да разберат задълженията си.
Страниците предлагат достъпна информация за производители, вносители, дистрибутори и ползватели на химикали. Предлага се и информация за фирми, ползващи биоциди или търгуващи с опасни химикали.
Наръчникът е особено полезен за малки и средни предприятия. Той дава цялостна представа за законодателството на ЕС в областта на химикалите, как да го разберем и спазим.
Наръчникът „Безопасност на химикалите във Вашия бизнес – Въведение за МСП“ е наличен на 23 езика и е достъпен на следния линк:
http://echa.europa.eu/view-article/-/journal_content/title/how-to-get-started-with-eu-chemicals-legislation

Българската версия на наръчника може да бъде разгледана и свалена от:
http://echa.europa.eu/documents/10162/21332507/guide_chemical_safety_sme_bg.pdf

Страница за REACH:
http://echa.europa.eu/bg/reach-2018

сеп | 2015