COSME – Финансови инструменти

COSME – Финансови инструменти
Чрез КМР по COSME ЕИФ инвестира в избрани фондове за рисков капитал и дялово участие – в качеството им на финансови посредници – които осигуряват финансиране за МСП обикновено по време на разширяването и растежа им. В избрания финансов посредник могат да бъдат инвестирани до 30 млн. евро, които не трябва да надвишават 25 % от общия размер на поетите задължения при всяко затваряне на фонда. ЕИФ обикновено участва в първото затваряне на избрания фонд. Управителите на фондове са задължени да работят независимо и на търговски принцип, като поемат ангажимент да инвестират в МСП с най- голям потенциал за растеж. Капиталовият механизъм за растеж (КМР) е наследник на Механизма за висок растеж и иновации на МСП (GIF 2) по Рамковата програма за конкурентоспособност и иновации (ПКИ), прилагана през периода 2007—2013 г.

Свалете цялата брошура () от ТУК

апр | 2015