Наръчник за Подкрепа за интернационализацията на МСП

Наръчник за Подкрепа за интернационализацията на МСП

Малките и средни предприятия (МСП) са гръбнакът на европейската икономика. В ЕС те съставляват 99 % от всички предприятия,осигуряват 67 % от всички работни места в частния сектор и почти 85 % от всички ново разкрити работни места и около 59 % от добавената стойност на икономиката. Чрез установяването на международни връзки се откриват нови пазари за МСП и може значително да се повишат конкурентоспособността и растежът на МСП. В настоящия наръчник понятието „интернационализация“ се отнася за всички дейности, с които МСП установяват значими бизнес отношения с чуждестранен партньор: износ, внос, преки чуждестранни инвестиции (ПЧИ–преместване на производства или възлагане на дейности на външни изпълнители), подизпълнителски дейности от международен мащаб и международно техническо сътрудничество. Интернационализацията може да се извършва на трансгранично равнище, на транснационално равнище в ЕС или на международно равнище извън ЕС.

Използвани съкращения и абревиатури
APEC - Организация за азиатско-тихоокеанско икономическо сътрудничество
АСЕАН - Асоциация на народите от Югоизточна Азия
BRIC - Бразилия, Русия, Индия и Китай
BSR-CBP – Програма за изграждане на капацитет в региона на Балтийско море
CNBC - Сътрудничество в клъстери и мрежи за успех на предприятията в Централна Европа
CPR - Регламент за общоприложимите разпоредби
EБО - Европейски бизнес организации
ЕК - Европейска комисия
ЕФРР – Европейски фонд за регионално развитие
ЕСИФ - Европейски структурни и инвестиционни фондове
ЕС – Европейски съюз
ПЧИ - Преки чуждестранни инвестиции
ЕПРВ - Еквивалент на пълно работно време
ИС – Интелектуална собственост
ПИС - Права върху интелектуална собственост
ИТ – Информационни технологии
JOSEFIN - Съвместна програма за финансиране на иновации на МСП
ОИСР - Организация за икономическо сътрудничество и развитие
SBA - Small Business Act (Акт за малкия бизнес)
МСП - Малки и средни предприятия

Свалете цялата брошура от ТУК

Източник: ЕК

фев | 2015