Европейската агенция по лекарствата търси служители

Европейската агенция по лекарствата търси служители

В Официалния вестник на ЕС от 10 декември е публикувана покана за подбор на служители в Европейската агенция по лекарствата (ЕМА).

Агенцията отговаря за координиране на оценката и надзора над лекарствените продукти за хуманна и ветеринарна употреба, използвани в Европейския съюз. ЕМА е създадена през януари 1995 г. Тя поддържа тесни връзки с Европейската комисия, 28-те държави-членки на ЕС, държавите от ЕИП-ЕАСТ и много други обединения от държавния и частния сектор.

Допълнителна информация за Агенция и нейната дейност може да намерите на интернет страницата на ЕМА.

Европейската агенция по лекарствата организира процедура за подбор с оглед съставяне на списък с подходящи кандидати за:

  • EMA/CA/L/051: Правен служител, договорно нает персонал (дългосрочно), Правна служба, отдел „Консултативни функции“ (FG IV);
  • EMA/AD/370: Качество на лекарствените продукти, служба „Качество“, секция „Специализирани научни дисциплини“, отдел „Оценка на лекарствените продукти за хуманна употреба“ (AD 6).

Одобрените кандидати ще бъдат включени в списък с резерви. В зависимост от бюджетните възможности може да им бъде предложен петгодишен договор с възможност за подновяване в съответствие с Условията за работа на другите служители на Европейския съюз.

Мястото на заетост е Лондон.

Кандидатите трябва да са граждани на държава-членка на Европейския съюз или на Исландия, Норвегия или Лихтенщайн, при условие че имат пълни граждански права.

Пълните условия и длъжностните характеристики могат да се изтеглят от уебсайта на Европейската агенция по лекарствата.

Заявленията трябва да бъдат подадени електронно, като се използва формулярът, наличен на уебсайта на ЕМА.

Крайният срок за подаване на кандидатури е полунощ на 10 януари 2015 г.

Моля, обърнете внимание, че поради големия брой заявления, получавани в Европейската агенция по лекарствата, при наближаване на крайния срок за подаване на заявленията системата може да се затрудни в обработката на големи обеми данни. Поради това съветваме кандидатите да подават своите заявления достатъчно рано преди крайния срок.

Източник: europe.bg

 

 

дек | 2014