Трудовата мобилност – ключът за преодоляване на предизвикателствата с недостига на умения в ЕС

Трудовата мобилност – ключът за преодоляване на предизвикателствата с недостига на умения в ЕС

Подобряването на трудовата мобилност, т.е. желанието и възможността на работещите да сменят работата си или да се преместват да работят в друг регион, е от жизнено значение за европейската икономика, както става ясно от неотдавнашен съвместен доклад на Европейската комисия и ОИСР.

Предвижда се населението на ЕС в трудоспособна възраст (15—64 години) да намалее с 7,5 млн. между 2013 и 2020 г., поради което Съюзът следва да намери начин за по-ефективно използване на уменията на мигрантите, за да се запази конкурентоспособността на Европа.

В доклада мобилността и миграцията се открояват като основни фактори за преодоляване на предизвикателствата, свързани с демографията и уменията, пред които е изправен Съюзът. Премахването на неравенствата между половете и включването на повече млади и по-възрастни работници на пазара на труда също ще бъдат от съществено значение за облекчаване на последиците от застаряването на населението.

Въпреки че много европейски страни са изправени пред трайни проблеми с безработицата и нарастващо недоволство от имиграцията, редица предприятия вече изпитват затруднения да задоволят своите нужди от работна сила единствено на трудовия пазар на съответната страна, в която се намират.

Справяне с недостига на умения

По данни на неотдавнашно проучване 40% от предприятията изпитват проблеми с намирането на работници с подходящите умения. През следващото десетилетие се очаква нуждите от работна ръка да бъдат концентрирани в определени професии, изискващи умения на средно или високо равнище. За да се отговори на търсенето в бъдеще, в доклада се посочват 3 допълнителни политически мерки:

  • подобряване на трудовата мобилност в рамките на ЕС, за да се гарантира предоставянето на умения там, където са необходими;
  • по-добра интеграция на имигрантите от страни извън Съюза за по-ефикасно използване на техните умения;
  • привличане на висококвалифицирани имигранти от страни извън ЕС за попълване на недостига в специфични сфери на трудовия пазар на ЕС.

В доклада се подчертава нуждата от премахване на пречките пред работниците да сменят своята работа чрез усъвършенстване на инструментите за установяване на съответствия между уменията и нуждите от работна сила, улесняване на признаването на чуждестранни квалификации и предоставяне на езиково обучение, пригодено към уменията на мигрантите в страните по местоназначение.

Текущи дейности

ЕС вече предприе мерки за премахване на някои от пречките, включително чрез въвеждане на нови правила за улесняване на свободното движение и на придобиването и запазването на допълнителни пенсионни права.

Представени бяха и инициативи за подобряване на общоевропейската мрежа за търсене на работа EURES и за по-строго прилагане на правилата за командированите работници. В допълнение Комисията предостави и насоки за интегриране на пазара на труда в своите годишни препоръки за икономическата политика към правителствата на страните от ЕС.

Съобщение за медиите – Трудовата мобилност – ключ за справяне с предизвикателствата пред ЕС в областта на демографията и умения

Съвместен доклад на ЕС и ОИСР – Установяване на съответствие между икономическата миграция и нуждите на трудовия пазар Englishfran?ais

Европейска политика по заетост

 

 

окт | 2014