ЕС се стреми към постигане на икономика без отпадъци

ЕС се стреми към постигане на икономика без отпадъци

ЕС предложи по-високи цели за рециклиране на отпадъци в опит да превърне европейската икономика в икономика, в която нищо не се изхвърля, и да подпомогне устойчивия растеж.

Съгласно новите цели европейските страни ще:

 • забранят заравянето в депа на отпадъци, които могат да бъдат рециклирани, от 2025 г. нататък;
 • рециклират 70% от битовите отпадъци и 80% от опаковките до 2030 г.;
 • намалят морските и хранителните отпадъци.

Очакваните ползи включват:

 • икономика с по-слабо въздействие върху околната среда и с по-ниски емисии на въглероден диоксид;
 • по-слабо търсене на скъпи, оскъдни ресурси;
 • 580 000 нови работни места в областта на управлението на отпадъците.

Повторна употреба, ремонт и рециклиране

ЕС работи за постигане на „кръгова икономика“ в Европа, при която повторната употреба, ремонтът и рециклирането на материали са обичайна практика — а не добиването на суровини, които се използват веднъж и след това се изхвърлят.

През 2010 г. в Европа около 400 — 500 млн. тона отпадъци, които са могли да бъдат използвани отново или рециклирани, са били заровени в депа или изгорени. Максималното оползотворяване на нашите ресурси може да доведе до повишаване на конкурентоспособността на ЕС в световен мащаб и до намаляване на зависимостта ни от все по-оскъдни и по-скъпи суровини.

Като част от плановете може да бъде определена нова цел за подобряване на производителността на ресурсите — отношението между брутния вътрешен продукт и потреблението на суровини на дадена икономика.

Подобряване на ефективността, създаване на нови работни места

Според ЕС сред движещите сили на прехода към кръгова икономика могат да са:

 • проектирането на продукти, които по-лесно могат да бъдат поправяни, подобрявани и рециклирани;
 • създаването на продукти с по-добри характеристики и по-дълъг живот и на по-ефективни производствени процеси;
 • намаляването на използването на материали, които са опасни или трудни за рециклиране;
 • предоставянето на стимули за намаляване на отпадъците;
 • превръщането на отпадъците в ресурси чрез нови технологии.

Това ще помогне за наличието на по-чиста и по-здравословна среда за европейските граждани, както и на по-трайни продукти. Същевременно се очаква разходите на предприятията да намалеят с 8% от годишния оборот.

Тези предложения са съпроводени от поредица от инициативи на ЕС за реализиране на възможностите за растеж и заетост, свързани с постигането на по-екологична икономика, и за повишаване на екологосъобразността на новите сгради.

Съобщение за медиите: по-високи цели за рециклиране

Въпроси и отговори: цели на ЕС по отношение на отпадъците English

ЕС: Трябва да извлечем максимална полза от екологосъобразните работни места

 

авг | 2014