Бъдещето на градовете в Европа

Бъдещето на градовете в Европа

Как да насочим най-добре политиката на ЕС към нуждите на градовете? ЕС иска да чуе вашето мнение.

Градовете имат водеща роля в посрещането на икономическите, социалните и екологичните предизвикателства, пред които е изправена Европа. В тази връзка планираната от ЕС програма за градовете има за цел да се осигури подкрепа за градовете в рамките на европейските и националните политики.

ЕС провежда обществена консултация English относно програмата за градовете, за да могат заинтересованите страни, включително национални, регионални и местни органи, да изразят своето становище по предвидените цели и начина, по който да бъде изпълнена програмата. Консултацията ще продължи до 26 септември 2014 г.

Около 70% от гражданите на ЕС живеят в градски региони, като до 2050 г. се очаква този дял да достигне 80%. Тъй като две трети от политиките и законодателството на ЕС засягат градовете, все по-често има призиви за по-съгласуван подход за обединяване на усилията на различните управленски нива. Това ще даде възможност за стратегическо планиране отвъд административните граници.

Защо ЕС се нуждае от програма за градовете?

По-доброто приспособяване на политиките на ЕС към нуждите на градовете е жизнено важно за постигане на ключови цели — определени в стратегията „Европа 2020“ — по отношение на заетостта, климата и социалното приобщаване.

Дотук двете основни цели на програмата за градовете са:

  • по-добра координация и съгласуваност на политиките на ЕС с цел отразяване на нуждите на градовете,
  • по-голямо и по-пряко участие на градовете в процеса на изготвяне на политики на ЕС.

Определяне на обхвата и акцентите

Програмата за градовете следва да отразява цялостните цели на ЕС и да допълва националните политики. В рамките на провелия се неотдавна форум CITIES English стана ясно, че въвеждането на нови правила на ЕС не е предпочитаното решение.

С програмата за градовете трябва да се осигури работен метод за преодоляване на основните предизвикателства пред европейските градове и да се насърчава обменът на добри практики с цел да се помогне за развитието на градовете и метрополиите.

Съобщение за медиите — създаване на бъдеща програма на ЕС за градовете

Въпроси и отговори относно програмата за градовете и градското измерение на политиките на ЕС English

Съобщение на Комисията — Градското измерение на политиките на ЕС

 

 

авг | 2014